APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, letiště Praha/Ruzyně – Odbavovací plocha D2

Charakteristika

Stavba odbavovací plochy D2 je důsledkem požadavku na nový letový park, který vyžaduje prostornější konfigurace pro jednotlivá stání. Z tohoto zadání plynou veškeré rozměrové požadavky, zároveň stavba vychází z uvažovaného budoucího rozvoje letiště.

Stavbu APN D2 + TWY M1 a TWY M2 a propojení s TWY L lze charakterizovat jako účelovou novostavbu, sloužící pro zabezpečení civilního leteckého provozu.

Stavba zahrnuje:

  • Objekty přípravy staveniště (přípojky ZTI, napájení ZS el. Energií, kácení zeleně, úpravy SZZ)
  • Objekty pozemních komunikací a letištní pohybové plochy (TWY M1 a TWY M2, APN D2,TWY K15 a TWY K16, dočasný layout sání na APN D2, obslužné komunikace na APN D2, plošné osvětlení, opěrné zdi, obvodové a obslužné komunikace – východ, přeložku obslužní komunikace – sever jih)
  • Elektro a sdělovací objekty (přeložky silnoproudých kabelů – LP, areálové rozvody NN pro napájení el. Zařízení, přípojky VN (vč. Sdělovacích kabelů pro ovládání TS), TS 24, TS 20, rozvody 200V/400Hz, přeložky sl. kabelů CAH (LP), přeložky sl. kabelů ŘLP, úpravy ve velíně pro systém energetiky, slaboproudé rozvody CCTV pro APN D2WLAN pro APN D2)
  • Objekty trubních vedení (odvodnění /APN D2, TWY M1 a TWY M2, TWY K15, RWY 06R/24L, kolektoru/, přeložka splaškové kanalizace)
  • Hydrantový systém LPH
  • Objekty podzemních staveb (tunel železniční vč. vybavení, tunel silniční vč. vybavení, kolektory vč. vybavení, kabelovody, úprava vstupního objektu do produktovodu vč. vybavení, objekt pro umístění MV)
  • Objekty pozemních staveb (oplocení letiště, dočasné úpravy oplocení letiště)
  • Objekty úpravy území (sadové úpravy)
  • Ostatní SO a PS pro provoz dráhového systému (VNP – světelné vybavení pro APN a TWY vč. stavebních úprav, ovládání a monitoring, provozní opatření)

 Zastavěná plocha:

Plocha APN D2 a související pojezdové plochy: 289 383 m2

Rozměry APN D2 jsou cca 710 m x 114 m

Komunikace, ostatní objekty: 18 465 m2