I/27 silniční obchvat Kaznějova

Charakteristika

Obchvat nahradí stávající úsek silnice I/27 procházející městem Kaznějov a obcí Rybnice v Plzeňském kraji. Dopravní zatížení na sledovaném úseku dosahuje hodnot okolo 7 000 vozidel za den. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová nedělená komunikace v kategorii S 9,5/70 s celkovou délkou 8,422 km. Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a mostní estakáda délky 582 m. Počátek trasy je umístěn v místě křížení silnice I/27 se silnicí III/2312, jižně od obce Kaznějov. Napojení je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou Kaznějov – Jih ve tvaru „rozštěp“. Na začátku úseku se trasa odklání levým obloukem západně od stávající silnice I/27. Trasa dále prochází zalesněným územím a v místě přiblížení k průmyslovému areálu Kaznějov je v km 3,000 navržena křižovatka, z které bude průmyslový areál obce Kaznějov výhledově napojen.
Za touto křižovatkou trasa prochází mezi obcí Kaznějov a územím využívaným k těžbě kaolínu. Křížení trasy s mělkým údolím Kaznějovského potoka je řešeno již výše zmíněnou mostní estakádou délky 582 m. Za mostem následuje mimoúrovňová křižovatka Kaznějov se silnicí II/204, která je navržena jako deltovitá s jednou stykovou a jednou okružní křižovatkou na silnici II/204. Dále trasa pokračuje severně, míjí obec Rybnice a pravým obloukem se vrací ke stávající silnici I/27. Napojení obchvatu stávající silnice I/27 na konci úseku je řešeno stykovou křižovatkou ve tvaru „T“. Součástí stavby je rekonstrukce stávající silnice I/27 v délce přibližně 500 m. Trasa je vedena nezastavěným územím po lesních a zemědělských pozemcích převážně v zářezu.
Velkou pozornost jsme při návrhu věnovali odvodnění stavby s důrazem na možnosti vsakování. Odvodňovací systém tvoří zatravněné příkopy s částečným vsakem a 7 retenčních nádrží s odtokem do stávajících vodotečí. Dna těchto zařízení budou min 1 m nad hladinou podzemních vod. Retenční nádrže jsou přírodního charakteru – tzv. biodegradační. S ohledem na navrhovaný biodegradační účinek a požadavky ochrany přírody bude část nádrží se stálou hladinou vody a budou osázeny vhodnými rostlinami.