Podzemní kolektor v areálu Letiště Praha, BIM projekt

Charakteristika

Předmětem projektu byl technický kolektor, který spojuje jižní a severní areál letiště. Jedná se o 1612 metrů dlouhý technický kolektor, který je převážně ražený. Kolektor obsahuje devět podzemních šachet. Do kolektoru budou v budoucnu mimo jiné umístěny páteřní technické sítě, které jsou v oblasti momentálně vedeny „mělce“ pod povrchem. Tento způsob vedení je pro případný budoucí rozvoj areálu letiště nevýhodný a proto je zde snaho o přesun těchto sítí do výše zmíněného podzemního kolektoru.

Projekt byl investorem zadán jako BIM projekt včetně příslušných předpisů a požadavků investora, které byly podrobně zpracovány v dokumentu EIR (požadavky investora na BIM). V tomto dokumentu popsal investor své požadavky na BIM modely. Především požadavky na podrobnost modelování, datovou náplň, celkovou strukturu, nastavení modelů a způsob spolupráce mezi investorem a dodavatelem projektu. Spolu s tímto dokumentem byl předán také datový standard Letiště Praha a. s.. Jedná se o dokument předepisující datovou náplň, kterou investor požaduje u jednotlivých prvků v modelu v příslušném stupni dokumentace. Podle těchto zásad byl BIM model řešených objektů investorovy vytvořen.

Vlastní BIM model stavby se skládá z několika modelů, které jsou mezi sebou propojeny. Základem byly stavební a profesní model kolektoru a jeho vybavení v geometrické a informační podrobnosti, kterou předepisuje standard investora. 3D model byl zpracován v programu Revit, terén v programu Civil 3D. Koordinační model byl vytvořen v programu Navisworks. Pro práci s datovou náplní prvků v modelu byly využity interní softwarové pomůcky a interní skripty pro nástroj Dynamo.

K tomuto projektu se kromě práce s BIM modely ze strany projektanta váže také úzká spolupráce s investorem, kdy byl ze strany investora pro komunikaci nad BIM modely použit program Revizto, který pracuje s 3D modely různých formátů. Dále zde byly jednotlivé modely a projekt jako celek připomínkovány.