Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - OCENĚNÁ STAVBA

Charakteristika

V říjnu 2022 získala vozovna Slovany ocenění v mezinárodní soutěži GLOBAL LIGHT RAIL AWARDS v Londýně.

Rekonstrukce areálu vozovny Slovany v Plzni včetně dalších středisek PMDP. Cílem návrhu byla kompletní rekonstrukce, což znamenalo umístit tramvajový provoz, lehkou údržbu a remizování s kapacitou 90 tramvají délky 33m (z toho alespoň 53 tramvají v krytých halách) a úpravy pro středisko Drážní cesty zajišťující údržbu tramvajových tratí, středisko údržby VO a SSZ.

V listopadu 2020 začala příprava na demolici a první menší bourací práce objektu garáží v severní části areálu. První velký demoliční zásah proběhl koncem listopadu 2020. V současné době byla zahájena demolice hal a probíhá zakládání nové stavby.

Areál vozovny Slovany slouží k potřebě obyvatel Plzně již od roku 1943, avšak v této chvíli již nevyhovuje aktuálním potřebám městské veřejné hromadné dopravy v Plzni. Projekt „Rekonstrukce vozovny tramvají Slovany, Plzeň“ představuje nové řešení areálu, který na tyto požadavky reaguje a snaží se navrhnout takové provozně technické řešení areálu vozovny, které by městu Plzeň zajistilo potřebné technické zázemí pro stávající tramvajovou síť včetně budoucího rozvoje. 

Modernizací technologického zařízení dojde ke zlepšení spolehlivosti provozu na tramvajových tratích v dotčené oblasti. Dojde k celkovému zkvalitnění poskytované veřejné služby, zlepšení dopravní obslužnosti města Plzně i zefektivnění využití vozů v celé lokalitě. Spolehlivost provozu tramvajové trakce přispěje ke zvýšení rychlosti dopravy a zlepšení plynulosti dopravy v městské aglomeraci. Zároveň nastane vyváženější možnost výběru mezi cestováním individuálními dopravními prostředky nebo veřejnou dopravou. Udržením provozu elektrické trakce na všech tramvajových tratích obsluhující město Plzeň dojde k zajištění dopravní dostupnosti cestujících při dopravě do práce, za službami, za vzděláním i zábavou.

Dalším významným přínosem rekonstrukce vozovny bude naplnění hlukového limitu, který je nyní překračován. Nicméně přínosem bude také důraz na ekologii a životní prostředí v návrhu přestavby vozovny Slovany. Zrekonstruovaný areál vozovny Slovany bude využívat dešťovou vodu, převážná část střech bude ozeleněna, akumulovaná dešťová voda bude využívána v mycím cyklu tramvají.

Rekonstrukce vozovny bude probíhat jako celek při zachování částečného provozu vozovny, jelikož vozovna Slovany je jedinou tramvajovou vozovnou v Plzni a její zavření by značně omezilo tramvajovou dopravu ve městě.

Rekonstrukce areálu vozovny vyvolala také stavební úpravy v přilehlé ulici Slovanská alej. Z důvodů snížení hlukové zátěže okolí dané přísnými limity došlo ke zrušení současného tramvajového vjezdu do vozovny v křižovatce Slovanská alej x Francouzská a jeho nahrazení novými vjezdy do ulice Slovanská alej. Z těchto důvodů bylo nutné upravit stávající šířkové uspořádání ulice tak, aby umožňovalo nové kolejové napojení. Dojde k přeložení stávajících inženýrských sítí a napojení areálu na dálkové vytápění z Plzeňské teplárenské.

V areálu je stávající trakční měnírna, která slouží k napájení tramvají a trolejbusů v nejbližším okolí. Tato měnírna bude nahrazena novou v nově vzniklé Provozně-administrativní budově.