Revitalizace areálu Klementina

Charakteristika

Cílem revitalizace areálu Klementina je úprava objektů pro hlavní sídlo Národní knihovny (dále NK) s rozšířením o funkce, které přímo souvisí s uchováváním a zpracováním knihovního fondu v návaznosti na badatelskou, vědeckou a univerzitní činnost, současně se zpřístupněním v širší míře pro odbornou i laickou veřejnost, a pro náhodné návštěvníky i turisty zejména v historicky a architektonicky nejzajímavějších částech, doplněných o přehledný vývoj architektury a historie objektu.

I. ETAPA

V I. etapě revitalizace Klementina proběhla kompletní rekonstrukce rohového objektu SO 03 (Mariánské nám/Platnéřská ul.). Také byl rekonstruován objekt SO 10, jehož součástí je Zrcadlová kaple a Barokní knihovní sál. V objektu SO 02, východní křídlo areálu uvolněné po vystěhování Národní technické knihovny, proběhla rekonstrukce pouze v podkroví.
Ostatní podlaží jsou provizorně upravena tak, aby mohla být v průběhu dalších etap revitalizace využívána pro umístění dočasných provozů pracovišť NK ČR.
Do I. etapy byla také zahrnuta rekonstrukce dřevěných krovů obou věží areálu - Hodinové věže a Astronomické věže.
V podkroví všech tří objektů vznikly nové klimatizované depozitáře. Prostory depozitářů byly opatřeny kvalitní tepelnou izolací. Pro chlazení je využívána vltavská voda, jejíž přivaděč byl vybudován rovněž v průběhu I. etapy .
V suterénu pod Zrcadlovou kaplí vzniklo nové sociální zázemí pro návštěvníky areálu, prozatím přístupné stávajícím přistavěným schodištěm z Hospodářského nádvoří.
V nižších podlažích objektu SO 03 došlo k vybourání novodobých příček. V celém rozsahu I. etapy revitalizace byla provedena renovace či restaurování povrchů, repase a výměna oken i dveří a kompletní výměna rozvodů. Veškeré práce probíhaly za provozu Národní knihovny - pouze s jeho minimálními omezeními. Omezení se týkala především komfortu prostředí ve studovnách a dočasným znepřístupněním částí fondů v souvislosti s jejich stěhováním do provizorních depozitářů a zpět.

POSTUP VÝSTAVBY
Únor 2010
Po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele I. etapy revitalizace areálu Klementina byl uzavřen smluvní vztah mezi objednatelem Národní knihovnou České republiky a dodavatelem – společnostmi Metrostav a.s. a Arstav s.r.o.
Staveniště bylo předáno 26. 2. 2010

Duben 2010
Na základě projektu odstrojení a inventarizace všech prvků probíhal sondážní průzkum stěn i podlah. První orientační zjištění ukázaly, že mnoho z toho, co bylo při minulých opravách a účelových zásazích skryto, bude možné restaurovat a obnovit. Jde především o dekorativní výmalby v chodbách a parketové i fošnové podlahy.
Interiéry Zrcadlové kaple i Barokního sálu budou kompletně ošetřeny restaurátory, držiteli příslušných oprávnění MK ČR.
Práce probíhaly v úzké spolupráci jak s vedením Národní knihovny, tak s Národním památkovým ústavem

Červen 2010
V rámci bouracích prací byly v první řadě odstraněny dodatečné příčky účelově dělící hodnotné barokní prostory zastropené klenbami. Odstraněny byly také nevhodné zárubně dodatečných dveřních otvorů. Byly demontovány poškozené dřevěné fošnové a parketové podlahy, které se po restaurování převážně vrátí na své původní místo. V rámci restaurátorských průzkumů byly zjištěny překryté dekorativní výmalby zejména na chodbách, objeveny byly také skryté původní konstrukce dveřních otvorů. Původní zárubně s dveřmi budou po restaurování zabudovány zpět.  

Aby bylo možno lépe využít suterénní prostor pod Zrcadlovou kaplí pro nové sociální zázemí, bylo zde nutné snížit úroveň podlahy. Při rozsáhlém záchranném archeologickém výzkumu pod podlahou suterénu archeologové pražského odborného pracoviště Národního památkového ústavu dosud odkryli části zázemí středověkých domů, které zde stály před výstavbou barokního areálu, zejména vyzděné jímky, různé odpadní jámy a základové konstrukce. Nálezy dokládají skutečnost, že nejběžnějším stavebním materiálem středověké Prahy byla pražská opuka, částečně i méně kvalitní břidlice. Nálezy keramických a skleněných střepů, fragmenty železných předmětů, zlomky zvířecích kostí a další nálezy jsou datovány do 13. – 19. století, nejstarší i do 11. - 12. století.

Dalším důležitým krokem revitalizace bylo zateplování podkrovních prostor I. etapy určených pro depozitáře včetně výměny poškozených dřevěných střešních konstrukcí a nové prejzové krytiny. Stávající depozitáře, umístěné v podkroví prakticky celého areálu, byly již od doby Machoňovy přestavby v 30. letech 20. století pro uložení knih nevyhovující z hlediska klimatických podmínek.  Upravené depozitáře jsou kompletně klimatizovány. Střešní plášť je izolovaný s provětrávanou dutinou. Po řadě jednání s orgány památkové péče byl zvolen typ krytiny - staropražský prejz.

Srpen 2010
Po dokončení archeologického výzkumu pod Zrcadlovou kaplí byly v suterénu zahájeny stavební práce na výstavbě sociálního zázemí pro návštěvníky Klementina. Byly dokončeny práce na střechách. Pokračovalo provádění vnitřního zateplení depozitářů. Zároveň byly v prostorách depozitářů aplikovány kvalitní hydroizolační štěrkové podlahy. Byla zahájena rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek uvnitř areálu. 

V suterénu objektu SO 03 bylo po odstranění podlahy nalezeno rozměrné kamenné koryto, které sloužilo jako trativod odvádějící vodu z prostoru východního nádvoří do kanalizace v Platnéřské ulici, kterou vybudovali jezuité.  Svod je sestaven z mohutných pískovcových fragmentů šířky 105 cm. Uprostřed každého segmentu je vytesán žlab. Konstrukce koryta byla původně zaklenuta cihlovou klenbičkou. V SO 03 byly postupně odkrývány nalezené malby - fresky. V místnosti situované do Mariánského náměstí se jedná o krajinné veduty s figurální stafáží. V tomto prostoru byly nalezeny i původní intarzované prkenné podlahy, které byly předchůdci intarzovaných vídeňských parket. Vzhledem k tomu, že zde byly zastoupeny historicky velmi hodnotné původní prvky, jak malby a podlahy, tak i okenní a dveřní výplně, byl tento prostor souhrnnou ukázkou v původní materiálové a architektonické podobě odpovídající době pozdního baroka. Místnost zřejmě sloužila jako slavnostnější reprezentační prostor. V chodbě souběžné s Platnéřskou ulicí se jedná o původní freskové výmalby s žánrovými motivy. Vzhledem k podobnému rukopisu lze předpokládat, že tyto malby prováděl stejný autor jako malby v knihovním sále - Jan Hiebel, případně některý z jeho žáků.

Listopad 2010
Byly dokončeny práce na střechách i na opravách krovů obou věží. Byly dokončovány nové prostory depozitářů v podkroví všech tří rekonstruovaných objektů. Probíhaly repase a restaurátorské práce na historických prkenných a barokních parketových podlahách v objektu SO 03. V listopadu byly se zpožděním zahájeny práce na přivaděči vltavské vody pro chlazení nových depozitářů. Přivaděč začíná na Alšově nábřeží jímacím objektem s technologií, z něhož je voda jako chladicí médium vedena přívodním a odvodními trubkami částečně ve výkopu a částečně stávajícím kolektorem až do místa pod bývalou kaplí sv.Eligia, kde potrubí prochází dvěma průvrty v úrovni pod podlahou suterénu do nové strojovny chlazení. 

Duben 2011
Byly prováděna kompletace všech rozvodů včetně instalace koncových prvků, zařizovacích předmětů a svítidel. V nových depozitářích bylo dokončeno stabilní hasicí zařízení, které až dosud v areálu zcela chybělo. Instalovaný systém využívá k hašení vysokotlakou vodní mlhu hnanou inertním plynem - toto řešení bylo zvoleno s ohledem na minimální dopad především na historické fondy.
Byly ukončeny práce na přivaděči vltavské vody a byl zahájen jeho zkušební provoz. Nejnáročnější částí tohoto stavebního objektu byly vodorovné vrty nepodsklepenou částí suterénu v délce 14,5 metrů pro propojení rozvodů chladicí a vratné vody mezi objektem Klementina a kolektorem v Platnéřské ulici. V Zrcadlové kapli a v Barokním sále probíhaly restaurátorské práce na dřevěných podlahách, výměně oken, na přezlacování patek a hlavic sloupů, na čištění a impregnaci regálových sestav, které zaujímají podstatnou část ploch stěn Barokního sálu. 

Květen 2011
V průběhu provádění restaurátorských prací v Barokním sále a Zrcadlové kapli bylo rozhodnuto o rozšíření o další položky tak, aby po ukončení prací a předání provozovateli tvořily tyto opravy ucelené, funkčně vyhovující části.
 
Červen 2011
Poslední měsíc na stavbě probíhal ve znamení příprav na kolaudaci, dokončovaly se kompletace zbývajících technologií, opravy závad a nedodělků vzešlých z kontrolních prohlídek stavby, zpracovávala se dokumentace skutečného provedení stavby a kompletovaly se listinné doklady nutné pro převzetí stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

Dne 30.6.2011 vydal Odbor výstavby ÚMČ Prahy 1 úřad Kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Zdroj: Národní knihovna ČR