Zástavba okolí stanice metra Invalidovna

Charakteristika

Objekty „Administrativního centra Invalidovna“ v Praze 8 jsou navrženy v širším centru města na pozemcích stávající nízkopodlažní vybavenosti podél ulice Sokolovské. Jedná se o lokalitu, která je situována v těsné blízkosti významných dopravních uzlů - stanice metra Invalidovna, tramvajové zastávky v ulici Sokolovské a automobilové tepny Rohanské nábřeží (ul. Pobřežní). Stavební pozemky jsou v současné době zastavěny vestibulem metra (budoucí objekt 01) a supermarketem Albert (objekt 02). Ze severní strany je území ohraničeno Sokolovskou ulicí, na jihu přiléhá k parkovišti u Molákovy ulice. Na východě s pozemky výstavby sousedí panelový dům v ulici K Olympiku, na západě objekty administrativního centra Futurama.

Zájmové území je výborně dostupné, jak s ohledem na městskou hromadnou dopravu (stanice metra Invalidovna), individuální automobilovou dopravu (v těsné blízkosti se nachází Rohanské nábřeží a ulice Pobřežní, která je napojena na komunikace celoměstského významu), tak s ohledem na zásobování a vlastní výstavbu.

Architektonická koncepce vychází především ze současného charakteru území, základní kompoziční schéma propojuje městskou blokovou karlínskou zástavbu s areálem Invalidovny a přiléhajícími Hakenovými sady s řádkovou zástavbou sídliště Invalidovna a výškovými solitéry kolem hotelu Olympik.

Návrh respektuje stávající princip zástavby a dotváří jej. Tomu odpovídá základní kompoziční schéma, kdy novostavby spolu se stávajícím nedávno rekonstruovaným objektem EXPO 57 vytvářejí v návaznosti na stanici metra Invalidovna nový velkoměstský prostor. Mezi oběma hlavními budovami zůstává stávající funkční objekt učňovského střediska a služeb.

Areál tvoří dvě pronajímatelné kancelářské budovy – na západě objekt 01 a východně objekt 02, doplněné obchody a službami. Hmotově dominantní osmi a devítipodlažní budova spolu se stávající obytnou budovou EXPO vytvářejí nový urbanistický prostor, čímž vzniká důstojné entrée jak pro areál Futurama tak pro sídliště Invalidovna.

Budova 01 je umístěna nad stávajícím vestibulem metra, který bude částečně přestavěn a demolován - stavebně začleněn do 1. NP objektu 01. V suterénu objektu 01 je zachováno technologické zázemí vestibulu metra, jsou zde navrženy minimální stavební úpravy a minimální zásahy do technologií metra.

Budova 02 je umístěna v místě objektu supermarketu Albert, který bude zdemolován. Náhradou za ni je v rámci objektu 02 navržena nová samoobslužná prodejna potravin, jež dominuje přízemí budovy 02. Pod objektem 02 je navržen podzemní čtyřpodlažní parking, který je přístupný rampou z ulice Sokolovské. Parking slouží pro obě budovy.

Projekt obou budov i v dalších stupních bude zpracován technologií BIM.