Novostavba tramvajové trati Divoká Šárka - Dědinská

Charakteristika

Novostavba tramvajové trati s délkou 2,3 km začíná za smyčkou Divoká Šárka, pokračuje ulicí Vlastina a dále podél ulice Drnovská. Ukončena jednokolejným obratištěm s jednou předjízdnou kolejí u křižovatky ulic Drnovská – Dědinská. Součástí stavby je i rekonstrukce 270 m stávající trati.

Základní technické údaje:                                                           

Délka tramvajové trati 2,3 km
Počet zastávek 5 párů
Průměrná mezistaniční vzdálenost 462 m
Předpokládané nejvyšší zatížení (počet os/šp. hod) 2400 os/hod
Rozsah provozu 2 denní linky
Následný interval v ranní špičce 4 min
Na trati je uvažováno 5 párů zastávek s pracovními názvy Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Délka zastávek (mimo zastávku Divoká Šárka a výstupní zastávku Dědinská) bude pro 1 soupravu.

Stávající smyčka Divoká Šárka bude redukována, bude zrušena vnější kolej. V ulici Evropská je trať vedena v ose komunikace na samostatném tramvajovém tělese. V ulici Vlastina v úseku mezi ulicemi Evropská – U Silnice je nová trať umístěna v úrovni vozovky společně s automobilovou dopravou. V ulici Vlastina v úseku mezi ulicemi U Silnice – Klimčina je uliční profil rozšířen jižním směrem do areálu kasáren. Uspořádání je 1 jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky pro nouzové objetí. Osová vzdálenost kolejí je 9,4 m a v ose trati je 5,0 m široký zelený pás se stromy. V ulici Vlastina v úseku mezi ulicemi Klimčina – Drnovská je navrženo obdobné uspořádání jako předchozí úsek. Prostorově se využívá stávajícího směrově rozděleného čtyřpruhu. V ulici Drnovská je trať umístěna na boku komunikace v západní poloze. Vzdálenost mezi tratí a vozovkou ulice Drnovská je taková, aby bylo možné vysázet stromovou alej.

Napájení trati bude z nové měnírny v prostoru nové smyčky Dědinská. Součástí stavby budou vyvolané úpravy přilehlých vozovek a přeložky inženýrských sítí.

Realizace stavby zvýší kvalitu a spolehlivost dopravní obsluhy daného území. Nová tramvajová trať bude páteří dopravní obsluhy pro přilehlou obytnou zástavbu a dojde k redukci stávající autobusové dopravy