Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích

Charakteristika

Stavba je realizována systémem design & build – žlutá kniha Fidic (dodavatel je vybrán dle dokumentace DUR a ten si pak zajišťuje vydání stavebního povolení včetně zpracování potřebné dokumentace. Dodavatel si dále zajišťuje dokumentaci pro realizaci stavby).

Tramvajová trať z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích by měla zajistit postupně vzrůstající kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti univerzitního kampusu. Obsluha městskou hromadnou dopravou je v současnosti zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami.

Další rozvoj tohoto území se připravuje. Chystá se výstavba studentských ubytovacích kapacit, postupně se rozšiřují služby FN Brno a plánuje se výstavba sportovního stadiónu.

Zvyšující se kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících trolejbusových a autobusových linek jak z důvodu kapacitní propustnosti komunikací, tak i z hlediska dopadů na životní prostředí, z těchto důvodů se prodlužuje tramvajová trať.

Nová TT                                   915 m

Úprava stávající TT                   454 m

Zastávky:                                 2 nové + 1 posunutá

(1 podzemní, 1 nadzemní)

Délka nástupišť                        65 m

Typ                                          boční a ostrovní

Délka tunelu                             650 m

Hloubka tunelu                         6–11 m

Doba výstavby                         41 měsíců

Jízdní doba:                             Osová – Nemocnice Bohunice   2,5 min

Novostavba tramvajové trati s délkou 915 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě tramvajové zastávky Osová v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová tramvajová trať je vedena v hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, vykříží ulice Labská a Jihlavská s ukončením úvratí v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno. Součástí stavby je také vyvolaná úprava stávající tramvajové trati v délce 454 m. Na trati jsou dvě nové zastávky „Nová Jihlavská“ a „Univerzita a Nemocnice Bohunice“. Stávající zastávka Osová bude posunuta přibližně o 130 m blíže k centru Brna.

Tramvajová trať je v celé délce navržena samostatně od ostatní dopravy a veškerá křížení s místními komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou navrhována mimoúrovňově.

Součástí stavby jsou vyvolané úpravy místních komunikací, doplnění pěších vazeb a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.