Estakáda přes údolí Černovického potoka

Charakteristika

Železniční estakáda celkové délky 855 m v rámci stavby Modernizace úseku Soběslav (mimo) – Doubí u Tábora, která převádí těleso dráhy v nové stopě přes přeložku komunikace Soběslav – Sedlečko a Černovický potok.

V rámci analýzy nosné konstrukce byla prověřena možnost návrhu integrovaného mostu ve formě sdružených rámů, ovšem bez výrazné změny dispozičního uspořádání nebyla nakonec varianta ze statických ani konstrukčních důvodů možná.

Před zahájením samotných projektových prací bylo provedeno podrobné srovnání investičních nákladů nosné konstrukce z předpjatého betonu (navržena v přípravné dokumentaci) a spřažené ocelobetonové konstrukce.

Na základě rozhodnutí SŽDC byla nakonec navržena spřažená ocelobetonová trámová konstrukce délky 832,1 m s horní železobetonovou deskou mostovky, která je společná pro obě převáděné koleje. Jedná se o konstrukci o 27 mostních otvorech.

  • Nosná konstrukce je navržena jako trámová spřažená ocelobetonová s dvojicí svařovaných hlavních nosníků ve tvaru „I“, jedna společná konstrukce pro obě převáděné koleje. Staticky působí jako soustava devíti spojitých nosníků (samostatných dilatačních celků) čtyř typů. Rozpětí podle typu konstrukcí jsou:
  • Celek 1 26,350 + 38,000 +26,350 m
  • Celek 2 33,700 + 41,000 + 41,000 + 337,7 m
  • Celek 3-8 27,250 + 34,000 + 27,250 m
  • Celek 9            23,85+23,85 m