Nová železniční stanice Praha-Vysočany

Charakteristika

Jedná se o modernizaci železniční stanice Praha-Vysočany, která nevyhovovala provozu moderní doby a neumožňovala navýšení rychlosti tratě. Z těchto důvodů byla navržena kompletní demolice staré výpravní budovy včetně „strašidelného“ temného podchodu pod železnicí včetně kolejí. Řešená stanice Praha-Vysočany je součástí rozsáhlého projektu optimalizace trati ze Mstětic do Prahy.

V rámci optimalizace trati je vyprojektování zcela nového řešení železniční stanice Praha Vysočany. Za poslední desetiletí stávající výpravní budova značně změnila svůj význam. Okolní zástavba železniční stanice se od základů změnila, a to zapříčinilo změnu funkčnosti stávající výpravní budovy. Především vybudování stanice metra Vysočanská a přilehlé sítě městské infrastruktury změnilo tok cestujících přestupujících v železniční stanici Praha Vysočany. Stávající historická budova se nachází v úrovni náspu železničního tělesa nad úrovní nové zástavby Vysočan. Cestující přijíždějící do železniční stanice Praha Vysočany stávající odbavující budovu vůbec nenavštíví a míří rovnou do podchodu, který ústí do úrovně pod železničním tělesem, který navazuje na metro a jinou městskou hromadnou dopravu. Další nevýhodou stávající výpravní budovy je skutečnost, že její pozice brání dalšímu rozvoji železniční tratě a možnosti rozšíření stanice v počtu nových nástupišť.

Idea nového architektonického návrhu vychází z pěších proudů lidí směřujících od centra města (zastávky MHD) směrem k nádraží. Z těchto důvodů byly vytvořeny dvě hmoty budov, které mezi sebou rozevírají rozptylovou plochu (náměstíčko s drobnou architekturou). První objekt bude sloužit k odbavení cestujících a v druhém objektu budou doplňkové prostory odbavovací budovy. Doplňkové prostory budou moci sloužit i jako rezerva či obchodní vybavenost. Jako architektonický záměr je dále ponechání portálu od stávajícího podchodu, který bude sloužit jako odkaz na původní nádraží. Tento portál sloužil dlouhá léta v prostoru jako jediný orientační bod, na který byli obyvatelé zvyklí. Nyní je budova navržena jako orientační bod otevírající se veřejnosti novým náměstíčkem, ale pro místní obyvatele zůstane připomínka starého podchodu.

Nová odbavovací budova bude navazovat na okolní nové a stávající opěrné stěny, a proto budou z hlediska obvodového pláště stěny nové odbavovací budovy zatepleny a budou tvořit architektonickou podobu opěrných zdí. V barevném kontrastu se světlou podobou odbavovací budovy budou ostatní prvky jako prosklené stěny, tmavé části moderního architrávu a jiné prvky. Celá fasáda bude opatřena antigrafitovým nátěrem. Obvodové stěny, které tvoří opěrné zdi, budou z železobetonu a obvodové stěny oddělující exteriér od interiéru budou z výplňového zdiva, které bude doplňovat železobetonový skelet. Střešní plášť nové odbavovací budovy bude tvořen, se zřetelem na okolí, pochozí zelenou střechou.

Jak již bylo zmíněno, odbavovací budovu budou tvořit dva objekty rozdělené rozptylovou plochou (západní budova s prodejem jízdenek a východní budova s doplňkovými místnostmi). Z dispozičního hlediska bude západní budova rozdělena na tři hlavní plochy. Bude se jednat o veřejnou část vstupní haly s prostorem pro prodej jízdenek. Prodej jízdenek navazuje na druhý funkční celek, a to na plochu zázemí odbavovací budovy. Třetím dispozičním celkem budou toalety pro veřejnost. Východní budova bude vystavěna jako variabilní prostor s možností příčkových vestaveb.

Koncept nové železniční stanice Praha Vysočany zahrnuje novou odbavovací budovu, nové opěrné stěny, nový podchod, nový informační systém, nové nástupiště, nové přístupy na nástupiště, zastřešení nástupišť, nové oplocení pozemku dráhy, řešení rozptylové plochy před odbavovací budovou a novou drobnou architekturu. Pro přístup k nástupištím budou sloužit eskalátory, výtahy a pevné schodiště.

Součástí sjednocující architektury trati jsou i designově podobné přístřešky. Jedná se unikátní jednoduchý hmotový návrh, který je podél trati vždy modifikován, podle potřebného tvarového řešení. Jednotící návrh přístřešku vychází z technicky nejsložitějšího řešení přístřešků v ŽST Praha Vysočany. Zde je navržen přístřešek tvaru „vlaštovky“ s dvěma podporami. Tento přístřešek i jeho detaily je dále modifikován do dalších stanic, například v zast. Rajská zahrada je na ostrovním nástupišti použita upravená jedna polovina přístřešku z Vysočan. Přístřešky budou v jednoduchém barevném schématu v studených neutrálních odstínech a bude u nich převládat jedna dominantní barva. Dominantní barva bude použita ve velice malém rozsahu a bude v každé zastávce jiná. U popisované zastávky Praha-Vysočany se bude opakovat decentní odstín hnědé barvy (například obklady, svody přístřešků, atd.). Doufáme, že přiblížení stanice lidem bude účelné a začlenění starého portálu do nové architektury se bude obyvatelům líbit.