Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží

Charakteristika

Rekonstrukce byla navržena na základě požadavku krajského úřadu Ústeckého kraje, který svůj požadavek zdůvodnil následovně: „Po otevření železničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz došlo k prodloužení vlaků linky U28 z Bad Schandau přes Sebnitz do Rumburku. Prvotní údaje o frekvenci cestujících naznačují, že se linka U28 může zařadit mezi nevytíženější línky Ústeckého kraje (mimo linky v městských aglomeracích). Především je patrná zvýšená turistická frekvence v letních měsících, která je již nyní na hranici kapacity jednotky Desiro. Problémy jsou i s přepravou jízdních kol, která se v některých případech nevejdou do vlaku. Podstatná část cestujících při tom přestupuje v Mikulášovicích do vlaků linky U27.
  1. Místem rekonstrukce je ŽST Mikulášovice dolní nádraží, ležící na trati Rumburk - Šluknov - Dolní Poustevna st. hr. Tato trať je dráhou regionální, jednokolejnou, s nezávislou trakcí. Dovolená traťová třída zatížení je C2, nejvyšší traťová rychlost 50 km/h. Trať je zařazena dle předpisu 18/86-PMR do 3. třídy. Ve stanici se připojuje regionální dráha Mikulášovice dolní nádraží - Panský - Rumburk. Provozovatelem dráhy je Správa železnic, státní organizace, místním správcem je OŘ Ústí nad Labem. Samotná trať ani provozní objekty nejsou státem chráněny, nejedná se o kulturní nebo technickou památku. Projekt, kromě samotné ŽST Mikulášovice, řešil také rekonstrukci Přejezdových zabezpečovacích zařízení, a to jednak přímo v obvodu ŽST, ale i na trati č. 083 k zastávce Lipová u Šluknova a v opačném směru, na téže trati, až k zastávce Horní Poustevna. Zhruba ve stejném rozsahu a navíc i na trati č. 084 ve směru Panský cca do km 0,870, byly položeny nové sdělovací a zabezpečovací kabely.

Shrnutí podstatných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů projektu:

Údaj, ukazatel

 

 

 

Délka rekonstruovaných kolejí

1340 m

(bez výh.)

Počet nových nebo regenerovaných výhybek

5

ks

Délka nových nástupišť 

270

m

Nejvyšší traťová rychlost

50

km/h

Třída zatížení

 

C2/50

 

Prostorová průchodnost

 

Z -  GC

Sdělovací zařízení stanice

Nová místní kabelizace, rozhlasové zařízení, zařízení EZS, strukturovaná kabeláž v nově budovaných technologických objektech a dopravní kanceláři a ostatní drobné sdělovací zařízení

Traťové zabezpečovací zařízení

Nemění se

Staniční zabezpečovací zařízení

Nové 3. kategorie, elektronické

         

 

Financování

Výše dotace EU:        85 383 421,40 Kč

Veřejné zdroje ČR:     15 067 662,60 Kč

Celková částka:         100 451 084,00 Kč

 

Životní prostředí

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o rekonstrukci na stávající a v území již stabilizované železniční trati, při dodržení všech, v projektu navržených, zmírňujících opatření, neměla realizace stavby významný dopad na životní prostředí.

V obvodu ŽST Mikulášovice dolní nádraží bylo nalezeno mraveniště mravenců rodu Formica (O), které bylo situováno u paty jednoho ze vzrostlých modřínů opadavých. V rámci stavby bylo toto mraveniště přemístěno.

Za kácené stromy byla realizována, ve spolupráci s dotčenými obcemi, náhradní výsadba.

Komfort a bezpečnost cestujících využívajících ŽST Mikulášovice, je nyní zajištěn novými nástupišti, bezbariérovými přístupy na nástupiště, centrálním přechodem s výstražným zařízením pro přechod kolejí, staničním rozhlasem a informačním systémem.