Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice

Charakteristika

Stavba je komplexní modernizací regionální železniční tratě č. 175 Rokycany – Nezvěstice, v úseku Rokycany – Příkosice, díky které bylo možné zvýšit traťovou rychlost až na 80 km/h a zkrátit jízdní doby. Trať v tomto úseku nově umožňuje zavedení taktového jízdního řádu s intervalem 30 minut. Zvýšena je bezpečnost drážního provozu a kultura cestování. Modernizovány jsou jak ŽST Mirošov a Příkosice, tak i všech 6 zastávek v řešeném úseku.

Stavba upravuje osu tratě pro odstranění propadů rychlosti, která je v úseku Rokycany – Mirošov zvýšena na 80 km/h a v úseku Mirošov – Příkosice na 60 km/h. Na celé trati je instalováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení, které umožňuje dálkové řízení provozu z centrálního dispečerského pracoviště v Praze, a to včetně ovládání ŽST Mirošov a Příkosice, v nichž jsou pro účely umístění technologických zařízení zřízeny nové prostory. Nově napojeny a zabezpečeny jsou také 3 stávající vlečky. Všechny stanice a zastávky jsou vybaveny novými nástupišti výšky 550 mm nad T.K., délky 90 m s bezbariérovým přístupem. Pro informování cestujících je v zastávkách instalováno nové rozhlasové zařízení a v ŽST navíc i informační zařízení. Všech 24 křížení s pozemními komunikacemi je zabezpečeno světelnou signalizací a stavebně upraveno. Mostní objekty a propustky jsou sanovány, nebo přestavěny s cílem zvýšení přechodnosti a prodloužení životnosti.

Celkově stavba zvyšuje kulturu cestování a atraktivitu železniční dopravy. Pro region je jednoznačnou dopravní osou území.

Zajímavostí stavby je návrh a realizace prvního ocelového mostu v sítí Správy železnic s extrémně stlačenou stavební výškou. Konkrétně jde o most v Mirošově v ev. km 9,296 přes komunikaci III/11725. Konstrukce mostu tvořená komorovými nosníky v kombinaci s ocelovou mostovkou tl. 80 mm umožňuje při rozpětí 10 m snížení stavební výšky na 716 mm. Na tomto objektu byly ověřeny vstupní předpoklady a konstrukce byla následně zavedena do mostních vzorových listů Správy železnic.