O společnosti

Etický kodex

Účelem Etického kodexu je dodržování obecně uznávaných etických zásad a jejich uplatňování v souladu s firemními hodnotami METROPROJEKT Praha a.s., rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy či etickými principy s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti, a to při veškerém jednání odpovědných osob, zaměstnanců a partnerů METROPROJEKT Praha a.s.

Ke stažení zde

Prohlášení společnosti METROPROJEKT Praha a.s., k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim:

My, níže podepsaní členové představenstva, jsme se v zájmu společnosti METROPROJEKT Praha a.s. (dále jen „společnost“), jejích zaměstnanců a obchodních partnerů rozhodli v souvislosti s existujícím Compliance programem učinit jménem společnosti toto prohlášení:

Článek 1

Základní prohlášení

(1) Společnost tímto deklaruje jednoznačný zájem, kterým je výkon činnosti s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a odmítání jakýchkoliv forem trestné činnosti.

(2) Všechny odpovědné osoby [1] a zaměstnanci společnosti dodržují právní řád České republiky a interní normy společnosti.

(3) Společnost disponuje existujícím a neustále aktualizovaným Compliance programem na předcházení trestní odpovědnosti.

Článek 2

Compliance program

(1) Compliance program společnosti byl vytvořen za účelem předcházení trestné činnosti a nastavení řídícího a kontrolního systému společnosti.

(2) Compliance program lze považovat za systém kontinuální prevence trestní odpovědnosti společnosti.

(3) Compliance program společnosti je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

(4) Vrcholovým dokumentem Compliance programu společnosti je Etický kodex se všemi jeho přílohami, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance společnosti.

Článek 3

Předcházení trestní odpovědnosti

(1) Společnost vyvíjí veškerou snahu k předcházení jednání fyzických osob, které by jí mohlo být přičitatelné dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

(2) Společnost disponuje kontrolním mechanismem se schopností obdržet včas informace o protiprávním jednání.

  

Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva

 

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

 

Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva

 

Ing. Kateřina Šipková

člen představenstva

 

[1] Odpovědnou osobou se dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob myslí 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu společnosti, anebo jiná osoba, která je oprávněna jednat za společnost; 2) ten, kdo u společnosti vykonává řídící nebo kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnosti, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost společnosti.