O společnosti

Certifikace společnosti

ISM-057/2006
zlatý certifikát
za současné splnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001 a OČSN HSAS 18001.
ČSN EN ISO 9001:2016
systém managementu kvality
1. certifikace proběhla 19. 11. 2007, recertifikace 2.12.2022
ČSN ISO 10006:2004
osvědčení o aplikaci návodu QMS v projektech
28. 11. 2011
ČSN EN ISO 14001:2016
systém environmentálního managementu
1. certifikace proběhla 24. 11. 2015, recertifikace 27. 11. 2023
ČSN ISO 45001:2018
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
1. certifikace proběhla 28. 11. 2014, recertifikace 27. 11. 2023
ČSN ISO/IEC 27001:2014
Management bezpečnosti informací
1. certifikace proběhla 1. 12. 2009, recertifikace 30.11.2021
ČOS 05 1622 (AQAP 2110)
osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016
1. certifikace proběhla 14. 2. 2008, recertifikace proběhla 13.2.2023
komplexnÍ prověřenÍ podle metodiky Evropského integračního auditu
Hlavní zásady politiky integrovaného systému řízení ve společnosti

Vize společnosti

Hlavní vizí společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je „spokojený zákazník“, neboť spokojený zákazník je příslibem dalších zakázek i nejlepší propagací vysoké úrovně kvality práce zároveň. 

Pro naplnění této vize je třeba mít jasnou představu o strategii, záměrech a cílech včetně konkrétní odpovědnosti za jejich splnění, zajistit informovanost všech zaměstnanců, jejich ochotu plnit tyto cíle a zpětně využívat jejich návrhů na zlepšení. To jsou základní atributy progresivního řízení společnosti – systém kvality managementu.

Politika společnosti

Pro naplnění vize „spokojený zákazník“strategie vyhlašuje vedení společnosti následující integrovanou politiku kvality, environmentální politiku, politiku bezpečnosti ochrany zdraví při práci a politiku bezpečnosti informací a ISMS:

Spokojenost zákazníka je prioritou, k jejímuž naplnění směřuje úsilí všech zaměstnanců společnosti a musí se projevovat v komplexnosti, termínové vstřícnosti, ekonomické výhodnosti a nejvyšší technické úrovni všech služeb při současném závazku plnění požadavků zákazníka a legislativních požadavků.

Péče o zákazníka začíná informovaností všech potenciálních zákazníků o spektru činnosti naší společnosti, zejména informovaností o realizovaných akcích. Propagace práce METROPROJEKTU Praha a.s. patří k základním úkolům vedoucích zaměstnanců.

Dalším stupněm péče o zákazníka je zpracování nabídky s vysokou úrovní kvality, která klienta zaujme nejen svou technickou a ekonomickou stránkou, ale i formálním uspořádáním a grafickým projevem. Úroveň marketingové činnosti a její hodnocení se tak stává trvalým předmětem pozornosti.

V průběhu prací na získané zakázce se péče o zákazníka musí soustředit na jeho průběžné informování o postupu prací, koncepci technického a ekonomického řešení, validaci a verifikaci produktu. Vedle zabezpečení vysoké technické úrovně, je třeba dbát na to, aby nové nebo doplňující požadavky zákazníka byly zakomponovány do projektového řešení a případné dopady do termínu nebo ceny díla s ním byly citlivě řešeny. Korektnost a dodržení požadované bezpečnosti informací v jednání patří k základním atributům politiky společnosti.

Společnost dbá na periodickou modernizaci technického vybavení pracovišť, která je klíčem ke zhotovení úspěšného a konkurence schopného projektu i s ohledem na zajištění bezpečnosti informací.

Dokončením a předáním zakázky však péče o zákazníka nekončí. Zaměstnanci společnosti musí být připraveni, v případě jeho přání, zajistit spolupráci i v další fázi investiční přípravy akce, neboť komplexnost služeb musí patřit k přednostem naší společnosti. Společnost proto trvale sleduje další vývoj všech svých projektů a z výsledků vyvozuje opatření, která se promítají do nových zakázek a aktivit.

Společnost klade důraz na vysokou úroveň kvality a termínovou spolehlivost kooperantů.

Upřednostňujeme takové kooperanty ale i odběratele, kteří sledují stejnou politiku, cíle a požadavky ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti informací jako naše společnost.

Společnost přijala závazek neustálého zlepšování ISŘ, tj. systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, systému managementu a ochrany zdraví při práci a systému managementu bezpečnosti informací.

Společnost zajišťuje neustálé zlepšování informovanosti zaměstnanců o povinnostech dodavatelů staveb v oblasti BOZP a PO a klade důraz na důsledné vyžadování těchto povinností zaměstnanci při vstupu na stavby.

Společnost přijala závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP a PO i při pohybu zaměstnanců na stavbách, společnost považuje jako prioritu prevence vzniku nehod.

V rámci uplatňování politiky společnosti je stanoven závazek trvalého zlepšování systému BOZP a PO, snižování rizik a projednání BOZP se zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP.

Společnost při prosazování politiky přijalo závazek, aby při všech činnostech a u všech produktů bylo neustále zlepšováno a preventivně chráněno životní prostředí jako základ života, za předpokladu ohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů včetně prevence znečištění.

Při všech činnostech a u všech produktů společnosti je závazek v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO a bezpečnosti informací, plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost vztahují.

Neustále zkvalitňujeme komunikaci a spoluprací s příslušnými úřady státní Správy a veřejností za účelem seznámení s naší politikou a cíli.

Dopady všech činností a produktů, tzn. současných i budoucích jsou přezkoumávány z pohledu na životní prostředí. Snahou je preventivně eliminovat a korigovat možná rizika za použití dostupných moderních technologií.

Dokladem ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti informací je uvědomění zaměstnanců formou zvyšování, jejich kvalifikace, pravidelným proškolováním a vzděláváním.

Společnost chrání aktiva proti všem vnitřním, vnějším, úmyslným i náhodným hrozbám; jsou stanoveny a přezkoumávány kritéria, kterými jsou hodnocena rizika; je zajištěna kontinuita podnikatelských činností; jsou přijímány preventivní opatření proti bezpečnostním incidentům a tím snižuje jejich potenciální dopad.

Společnost se zavazuje plnit aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací a neustále zlepšovat systém bezpečnosti informací.

METROPROJEKT Praha a.s. je v současnosti certifikován v souladu s požadavky následujících norem: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO/IEC 27001, ČOS 051672 (AQAP 2110)  a prověřen dle Evropského integračního auditu. METROPROJEKT Praha a.s. je držitelem tzv. Zlatého certifikátu“ za současné splnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO/IEC 27001 a ČSN OHSAS 18001.

 

Zobrazit vše