O společnosti

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")
METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418, dále jen správce, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jiným způsobem a zpracovává je pouze k plnění svých zákonných povinností v souladu s platnými právními předpisy.

Zdroje osobních údajů:
 • subjekty údajů
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné a platební údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné zejména pro plnění smlouvy
Kategorie subjektů údajů
 • klient správce (přímý na základě smlouvy nebo na základě zmocnění)
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel
 • jiná osoba, které je v právním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání (více viz níže Specifika zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání)
Kategorie příjemců osobních údajů
 • orgány veřejné moci (státní a veřejné správy ČR - subjekty MF ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Katastr nemovitostí, stavební úřady apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • zpracovatel na základě zpracovatelské smlouvy
 • ostatní subjekty v rámci výkonu činnosti správce vždy na základě právního vztahu
Účel zpracování osobních údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • jednání o uzavření pracovní smlouvy či některých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v rámci výběrového řízení a v případě opakovaného zájmu uchazeče o zaměstnání
 • účetní a daňové účely
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení
Správce zpracovává údaje na základě legitimních důvodů, zejména v zákonem stanovených případech, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
Výjimku mohou tvořit osobní údaje subjektu údajů, které jdou nad rámec legitimních důvodů, a toto zpracování je prováděno vždy s výslovným souhlasem subjektu údajů.
V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat takové údaje, kdy:
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, bez legitimního důvodu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Specifika zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Společnost METROPROJEKT Praha a. s., v pozici správce a zpracovatele osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrových řízení.
Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.

Účelem a právním základem pro zpracování je:
 • evidence uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v uděleném souhlasu uchazeče),
 • posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce),
 • uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů).
Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat po dobu 5ti let od ukončení výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.

Pokud má uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, kterou vede správce, je takové zpracování možné na základě souhlasu uděleného uchazečem. Osobní údaje vedené v databázi uchazečů o zaměstnání uchovává správce po dobu 5ti let, poté osobní údaje zlikviduje.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřen smluvní vztah či být uzavřen pracovně právní vztah.
Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně v dalších dokumentech.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje jsou pod stálou právní, fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost má veškeré aktuální technické, hardwarové, softwarové, kontrolní a bezpečnostní postupy, které zajišťují nejvyšší míru ochrany osobních údajů před neoprávněným nakládáním s nimi nebo jejich poškozením, ztrátou či zničením. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají buď zákonnou povinnost mlčenlivosti, nebo se smluvně zavázaly k mlčenlivosti.

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.
V případě, kdy společnost zpracovává osobní údaje jen na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat na metroprojekt@metroprojekt.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.