O společnosti

Compliance program

METROPROJEKT Praha a.s. deklaruje svůj jednoznačný a prioritní zájem na tom, aby veškerý výkon jeho činností byl činěn s respektem a v souladu s právními předpisy a etickými zásadami a taktéž v maximálním možném rozsahu bylo předcházeno jakékoliv formě trestné činnosti. Z těchto důvodů společnosti vyvinula, důrazně aplikuje, udržuje a neustále rozvíjí Program COMPLIANCE, který slouží jako rámec pro správu a kontrolu našich podnikových procesů. Tento systém je pravidelně testován a upravován tak, aby vyhověl těm nejvyšším standardům společenské odpovědnosti. Ve společnosti je zřízena Etická komise.

Etický kodex si můžete pohlédnout zde.
Prohlášení společnosti k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim si můžete pohlédnout zde.

Etika a chování

Ve společnosti METROPROJEKT Praha a.s. očekáváme od všech našich zaměstnanců, partnerů a dalších zainteresovaných stran, že se budou řídit nejvyššími standardy etického chování. K tomuto byl společností přijat Etický kodex společnosti METROPROJEKT Praha a.s., který je základním pilířem Programu Compliance. Tento Etický kodex klade zásadní důraz na dodržování platných zákonů a předpisů, dodržování obecně uznávaných etických zásad a jejich uplatňování v souladu s firemními hodnotami METROPROJEKT Praha a.s., rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy či etickými principy s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti, a to při veškerém jednání odpovědných osob, zaměstnanců a partnerů METROPROJEKT Praha a.s.

V rámci Etického kodexu bylo sestaveno tzv. „Desatero etických zásad společnosti“, které jsou vnímány jako nejdůležitější základní principy veškerého jednání ve společnosti uvnitř i navenek. Zejména zavazuje k prevenci korupčního jednání, vzniku konfliktů zájmů a přijímání nezákonných výhod. Dále zabezpečuje ochranu důvěrnosti informací a podporuje transparentnost ve všech aktivitách společnosti.

METROPROJEKT Praha a.s. podporuje otevřenou a transparentní komunikaci a za tímto účelem byla v rámci Etického kodexu zřízena jak tzv. „Schránka důvěry“, tak i e-mailová adresa compliance@metroprojekt.cz přináležející do působnosti Etické komise. Účelem těchto komunikačních kanálů je poskytnout zaměstnancům a zainteresovaným stranám bezpečný a důvěrný kanál pro nahlášení potenciálního porušování zákonů, etických norem nebo interních předpisů, s cílem minimalizovat riziko trestní odpovědnosti společnosti. Schrána důvěry slouží zejména k prevenci mravně závadného chování, konfliktů zájmů a poskytuje prostor k respektování lidských práv, nediskriminaci a fair play v našich podnikových operacích.  


Whistleblowing

METROPROJEKT Praha a.s. vytváří bezpečné a důvěrné prostředí pro nahlášení potenciálního porušení právních předpisů, etických norem nebo interních politik prostřednictvím mechanismu Whistleblowingu, který společnost uveřejnila prostřednictvím dokumentu „Směrnice o oznamování porušení zákona (Whisthleblowing)“ se základním oznamovacím kanálem whistleblowing@metroprojekt.cz . Věříme v důležitost ochrany toho, kdo podává takové nahlášení, a zavazujeme se, že oznamovatel nebude nikterak poškozen na svých právech či vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany Společnosti.

Systém Whistleblowing slouží zejména za účelem odhalování závažnějších forem porušení pravidel chování, kdy lze předpokládat porušení právních předpisů, a to zejména v podobě korupčního chování.

Postup pro oznámení porušení práva unie (whistleblowing) najdete zde.
Formulář pro oznamování protiprávního jednání.
Formulář pro záznam o ústně podaném oznámení.Důvěrnost a ochrana

Veškerá nahlášení provedená pomocí mechanismu Whistleblowingu budou řádně vyšetřena a bude s nimi zacházeno vysoce důvěrně. Informace získané prostřednictvím tohoto mechanismu budou použity pouze pro účely vyšetřování a řešení případných porušení, s přihlédnutím k relevantním zákonům o ochraně osobních údajů a důvěrnosti.


Řízení a monitorování

METROPROJEKT Praha a.s. aktivně monitoruje a pravidelně hodnotí svůj Program Compliance a mechanismus Whistleblowingu, s cílem, aby zajistila jejich účinnost a shodu s nejnovějšími právními a etickými standardy. Vedení společnosti, a to jak na úrovni statutárního orgánu, tak i v úrovni všech vedoucích pozic je zodpovědné za podporu a rozvoj kultury dodržování právní shody a etických norem ve všech úrovních organizace.

V METROPROJEKT Praha a.s. jsme oddáni transparentnosti, etice a odpovědnosti za své jednání. Vytvoření a udržování důvěryhodného Programu Compliance a mechanismu Whistleblowingu je základem naší společenské a podnikatelské odpovědnosti a důvěry v naše podnikové procesy.