Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Charakteristika

Stanice Karlovo náměstí byla v roce 1985 uvedena do provozu jako bezbariérově nepřístupná. Navržená stavba zajišťuje bezbariérové zpřístupnění stanice metra z úrovně chodníku v ulici Václavské, přes vstupní objekt umístěný v přízemí objektu č. p. 2068/14, a to pomocí dvojice výtahů do podzemní přestupní chodby v těsné úrovni nad stanicí. Nástupiště stanice je potom zpřístupněno pomocí další dvojice výtahů z úrovně přestupní podzemní chodby a únikovým schodištěm. Stavební pozemek byl situován v ulici Václavské a v prostoru křižovatky ulic Trojanova – Václavská na území MČ Praha 2. Staveništěm byl prostor těžní šachty s přeložkami a přípojkami inženýrských sítí ve Václavské ulici (součástí projektu je i zastávka BUS linky č.291), prostor šachty pro výtah v povrchovém objektu č. p. 2068/14 ve vlastnictví MČ Praha 2 a také prostor podzemní přestupní chodby, nacházející se pod povrchovým objektem č. p. 339 (vlastník ČVUT) a propojující šachtu pro výtah se stávající stanicí. Dále stavební práce probíhaly v prostoru stanice metra Karlovo náměstí na úrovni nástupiště i pod nástupištěm.

Dvojice výtahů (1000 kg vzájemně umožňující evakuaci – zdvih 33,34 m) vede z uliční úrovně do přestupní chodby, kde je umístěn tlakový uzávěr, (stanice metra Karlovo náměstí B je zahrnuta do ochranného systému metra) a odbavovací linka. Chodba délky cca 64 m ústí nad střední staniční lodí do zvýšeného prostoru, z kterého klesají dva samostatné výtahy (zdvih 7,17 m) do stanice trasy B – do podélné osy nástupiště (mírně vyoseno), v rozmezí mezi 5. a 10. pilíř – blíže k výstupu směr Palackého náměstí. K západnímu výtahu je přimknuto schodiště pro únik z přestupní chodby.

Stavba probíhala v husté městské zástavbě v blízkosti stávající stanice metra ve složitých podmínkách bez použití trhacích prací. Hloubení výtahové šachty z úrovně terénu probíhalo ze suterénu objektu č. p. 2068/14.