Metro D – Doplňkový geologický průzkum ze staveniště OL1

Charakteristika

V současné době se v Praze realizuje ve čtyřech lokalitách doplňující geologický průzkum pro výstavbu nové linky metra D. Tento stavební objekt je vybudován na staveništi nazvaném OL1, v křížení ulic Na Strži a Antala Staška. V této lokalitě je v budoucnu plánována výstavba stanice metra Olbrachtova a traťový tunel mezi stanicemi Olbrachtova a Nádraží Krč. Předmětem tohoto projektu je provedení průzkumného geologického díla v lokalitě staveniště OL1. Jáma geologického průzkumu na staveništi OL1 je kruhového průřezu o průměru 7,0 m (osa pilot) a hloubky 30,5 m. Je pažena převrtávanými pilotami průměru 1000 mm, resp. 900 mm při vrtání pilot bez výpažnice. Navrženo je celkem 36 ks pilot délky 34 m, resp. 22,5 m, tj. v osové vzdálenosti 610 mm. 18 ks pilot je primárních (tj. pouze z prostého betonu) a 18 ks sekundárních (vyztužených). Sekundární vyztužené piloty jsou profilu 1000 mm při vrtání pilot s výpažnicí a 900 mm při vrtání pilot bez výpažnice. Celková délka pilot je navržena na 34 m. Rozhraní pro vrtání bez výpažnice se nachází v hloubce 22,5 m. Stabilita jámy je zajištěna příznivým působením tvaru (kruh), železobetonovou převážkou v hlavě pilot (ztužující věnec), převázkou z betonu v místě nad zaústěním tunelu do jámy a vyztuženým betonovým dnem jámy.

Po dokončení stavební jámy byla provedena ražba a primární ostění tunelů geologického průzkumu. Tvar profilů a jejich vystrojení je zvolen tak, že je lze v budoucnu využít jako přístupové dílo pro provedení sanačních opatření pod budovou na rohu ulic Antala Staška a Na Strži, která je označovaná jako Rezidence Rozhledna. Příčné rozměry profilů vyhovují uvažovaným pracovním mechanismům, dopravním prostředkům, cestám pro chůzi, umístění lutnových tahů a technologických vedení.

Primární úkol tohoto díla je (kromě samotného geologického průzkumu) ověření napěťo-deformačního stavu horniny přímo pod pilotami budovy Rezidence Rozhledna a pod základy dalších objektů.

Toto dílo může být v budoucnu využíváno pro ražbu mezistaničního úseku Olbrachtova–Nádraží Krč, vzduchotechnické propojky č. 3 a zejména pro podchycení základů výškového objektu Rozhledna před ražbou jednokolejných tunelů.

Na všech staveništích je prováděný podrobný geotechnický monitoring, což je soubor měření, pozorování a hodnocení zaměřený na sledování a kontrolu reakce horninového prostředí a dočasné výstroje na stavbu (ražbu) tunelů a na sledování všech indukovaných účinků v oblasti dotčené stavbou. U vlastních měření jsou pak výsledná měření porovnávána s předem stanovenými hodnotami jako hranicemi jednotlivých varovných stavů.