Příprava investičního projektu třetího metrodiametru v Sofii

Charakteristika

Jádrem a podstatou práce naší společnosti bylo v rámci technických průzkumů vypracování Ideen projektu vybrané varianty trasy III. Metrodiametru, tj. projektu v podrobnosti odpovídající naší  dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Technická data trasy III. metrodiametru:
 • plně segregovaná dvojkolejná trať
 • rozchod 1435 mm
 • horní odběr (pantograf), 1500 V DC
 • celkem 19 stanic a depo z toho
  • 10 stanic na estakádě
  • 9 hloubených stanic
 • celková délka trasy 15,8 km z toho
  • ražený úsek: 6,8 km použit štít TBM
  • hloubený úsek: 1,0 km
  • estakáda:  7,8 km
 • průměrná mezistaniční vzdálenost: 823 m
 • obloukové poměry trasy: Rmin=200m, vmax=40km/h
 • maximální sklon: 39 ‰
 • umožňuje přestup mezi stávajícími trasami metra ve stanici MC 10 NDK (I. metrodiametr) a MC 8 Orlov Most (II. metrodiametr)
 • jízdní doba: 30 min
 • cestovní rychlost: 30,0 km/h

Zadávací dokumentací bylo specifikováno provádění konzultačních služeb, které bylo rozčleněno na jednotlivé etapy (I-V) a rozdělené do úkolů (1-9).

Etapa I. – Předprojektové a předinvestiční průzkumy, tato etapa byla tvořena celkem 5 úkoly
Tyto úkoly, jež spolu souvisely a na sebe navazovaly, zahrnovaly zejména dopravní průzkumy, mobilitu obyvatelstva ve městě, toky cestujících v trase metra, návaznou dopravu, soc. ekonomický aspekt apod. Byla popsána síť MHD, infrastruktura, vozový park atd. Dále byl vypracován počítačový model dopravy, provedena simulace úplné sítě a městské dopravy, modální rozvržení a současná a prognózní poptávka v dopravě, rovněž hodnocení alternativ pomocí dopravního modelu.
Těžiště práce zpracovatele spočívala mimo řízení celého projektu zejména v průzkumu variant třetí trasy metra. Mimo centrální oblast pak postupně vzniklo 5 variant vedení trasy s tím, že doporučovaná varianta  měla druhé nejnižší investiční náklady a druhé největší přepravní objemy.

Etapa II. – Technické průzkumy; tato etapa byla tvořena 2 úkoly
Vypracování Regulačního plánu na základě vedení trasy (úkol 6)
Vypracování koncepčního (Ideen) projektu lehkého metra pro zvolené vedení třetí trasy metra v Sofii, o délce 15,8 km, s 19 stanicemi a výstavbou nového depa na tř. Botegradsko shose, (úkol7) 

Etapa III. – Příprava dokumentace pro vypracování hodnocení na životní prostředí
Obsahovala činnosti: přípravu, vyhotovení a předložení materiálů k posouzení potřeby provedení Hodnocení vlivů na životní prostředí pro investiční projekt třetí trasy metra „lehké metro“ ze strany kompetentních orgánů (úkol 8)

Etapa IV. – Analýza nákladů a prospěchů. Finanční analýza (úkol 9)
Určení výše investic a vypracování programu realizace třetí trasy metra v Sofii v provedení jako „lehké metro“
Vypracování integrovaného dynamického finančního modelu a vytvoření modelů dat a procesů – investiční a operativní činnost a projektová analýza
Stavba modelů
Určení potřeby financování
Vypracování strategie financování a analýza efektivnosti

Etapa V. – Příprava zadávací dokumentace dle Zákona o veřejných zakázkách
Obsahovala přípravu tendrové dokumentace k provedení otevřeného výběrového řízení