Modernizace teplárny Zelená louka - I.etapa

Charakteristika

Směrnice EU v environmentální oblasti, politika emisních povolenek spolu s účelovými dotacemi motivují producenty skleníkových plynů k modernizaci výroby. V přípravě modernizace Teplárny Zelená louka, respektive v její první etapě, byla řešena výměna jednoho stávajícího kotle s roštovým spalováním s parním výkonem 125 t/h za moderní fluidní kotel. Fluidní spalování, zejména práškového uhlí, je velice účinné a při vhodné regulaci spalovací teploty se dosahuje snížení produkce nežádoucích zplodin, zejména NOx. Nový kotel byl dále zvažován se systémem redukce NOx, zástřikem redukčního činidla – močoviny a odsířením spalin, opět na chemickém principu, tedy reakcí oxidu siřičitého s vodou a vápencem. Další zlepšení ekonomiky bylo navrženo prostřednictvím diverzifikace palivové základny, a to konkrétně možností v novém fluidním kotli spalovat směs uhlí a biomasy.

Posledním čistě provozním hlediskem bylo nahrazení jednoho z uhelných kotlů kotlem spalujícím zemní plyn. Tento kotel byl určen jako záložní s tzv. rychlým nájezdem. Výrobní procesy podniku Synthesia jsou citlivé na přerušení dodávky tepla, která je zajišťována výhradně prostřednictvím TZL. Z této skutečnosti vyplynul požadavek na zajištění rychlého záložního zdroje.

Projekt byl specifický z několika důvodů, které lze jedním heslem souhrnně nazvat „komplexnost“. Jeho vysoká náročnost byla již v přípravě dána zadávacími podmínkami, které definovaly stavbu jako rekonstrukci stávajících energetických zdrojů, a to téměř bez přerušení výroby. TZL je kompletně odstavována pouze 1x ročně, a to na velmi krátkou dobu.

Společným rysem modernizací výrobních technologií je nutnost popasovat se v rámci stávajícího výrobního objektu s aktuální závaznou legislativou a zároveň stávající objekt přizpůsobit pro umístění nové technologie. To vše jsme museli zvládnout na základě tzv. referenčních nabídek dodavatelů, které zdaleka nedefinovaly všechna omezení a požadavky spojené s instalací a provozem technologie. Vzhledem k tomu, že to pro nás byly v podstatě anonymní zdroje informací, neměli jsme možnost autory referenčních nabídek oslovovat, bylo nutné zajistit si pro porovnání a doplnění chybějící podklady.

Z hlediska aktuální platné legislativy jsme během zpracovávání projektu narazili zejména na požárně bezpečnostní předpisy, které od doby zprovoznění TZL doznaly podstatných změn. Např. bylo nutné umístit únikové cesty a požárně oddělit prostory, což bylo velmi náročné.