Revitalizace Malostranského náměstí

Charakteristika

Projekt představuje kompletní rekonstrukci uličního parteru exponovaného prostoru Malostranského náměstí. V rámci subdodávky Metroprojekt Praha a.s. průběžně garantoval zpracování dílčích částí dokumentace od studijních prací zaměřených na celkovou stabilizaci výsledného uspořádání řešeného území, dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení pro dokumentaci provedení a zadání stavby.

V souladu s vstupními urbanistickými a architektonickými požadavky investora a objednatele se v koncepční rovině jednalo zejména o stabilizaci celkového dopravního uspořádání uličního parteru při zachování jeho plnohodnotné funkčnosti a zároveň s cílem jeho dopravního zklidnění a preference pěší a pobytové funkce tohoto významného historického prostoru centra města.

Konkrétně tak byly řešeny následující problémové okruhy prací :

  • Komunikace a zpevněné plochy
  • Dopravní značení a dopravní opatření
  • Úprava světelného signalizačního zařízení
  • Odvodnění a kanalizace
  • Vodovodní přípojky a zařízení
Úprava trakčního vedení tramvajové trati (vlastní rekonstrukce TT byla řešena samostatně)