Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové

Charakteristika

Výstavba nového terminálu v Hradci Králové pro MHD, regionální dopravu a dálkovou dopravu. Rekonstrukce Riegrova náměstí.

Areál Terminálu v Hradci Králové svou koncepcí dopravní i urbanistickou vychází z celkového řešení širšího dotčeného území, je tedy bezprostředně svázán s rekonstrukcí Riegrova náměstí a přilehlých komunikací.

Nový autobusový terminál tvoří provozně samostatný areál podél Nádražní ulice. Plochy vozovek a manipulačních ploch vyhrazených pouze pro provoz autobusů a trolejbusů jsou vizuálně odlišeny jinou strukturou a barvou povrchu oproti vozovkám v Nádražní a Sladkovského ulici.
Provozně je celý areál Terminálu hromadné dopravy členěn na dvě základní zóny, které obemykají dvě odbavovací haly s proskleným obvodovým i střešním pláštěm. První z odbavovacích hal slouží pro MHD a integrovanou regionální dopravu, druhá hala slouží cestujícím meziměstské, dálkové a mezinárodní dopravy.
Ze stavebního hlediska jsou obě budovy, A i B, velmi podobné, liší se pouze provozními účely, které vedly i k některým dispozičním odlišnostem. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepené budovy, půdorysného rozměru cca 48 x12,5 m. Hřeben střechy dosahuje v nejvyšším místě výšky cca 15,5 m. Budovy jsou rozděleny na část pro cestující a na provozní část. Část pro cestující sestává z haly pro cestující, v jejíž střední části je umístěno informační centrum. Ve veřejné části je občerstvení a restaurační zařízení. V provozní části jsou pracoviště DP, technologické místnosti, kuchyně atd. V neposlední řadě jsou ve veřejné části umístěna i hygienické zařízení pro cestující. Ve 4. NP jsou v obou budovách umístěny technologické prostory pro jednotky vzduchotechniky, klimatizace a vytápění. Obvodový plášť je v místě haly pro cestující celoskleněný. Jedná se přibližně o dvě třetiny celého obvodu. Zbývající část fasády, v místech provozních místností, jsou vybetonována klasickým způsobem s tepelnou izolací a okenními otvory. Povrch této fasády tvoří z vnější strany obkladové prvky z plechu s horizontálními lamelami, které přirozeným způsobem navazují na prosklenou část. Zastřešení budovy je rovněž celoskleněné, podobného systému, jako prosklený obvodový plášť. Vyšší podlaží obou budov jsou pro veřejnost přístupná jednak pevnými schodišti a jednak hydraulickým výtahem umístěným v centrální části budovy. V prostoru haly MHD je od stropu zavěšena prosklená koule s vnitřní ocelovou konstrukcí, sloužící jako pracoviště dispečera celého autobusového terminálu. Prosklená zavěšená koule symbolizuje centrum řízení celého terminálu.
Zastřešení nástupišť bude realizováno na ploše cca 60x120 m membránovými (plachtovými) konstrukcemi, zavěšenými na ocelových lanech, respektive táhlech. Po obou stranách každé budovy bude zavěšeno 2x3 ks kompozitových membrán. Celkově je tedy navrženo12 membrán. Membrány jsou po vypnutí pochozí, pro případnou údržbu, kontrolu atd. Odvod dešťové vody je zajištěn podélnými žebry mezi jednotlivými plachtami.

V řešení přednádražního prostoru na Riegrově náměstí jsou použity některé prvky stavebně architektonického řešení vozovek a pěších komunikací, které jednoznačně upřednostňují pěší pohyb, či vizuálně zdůrazňují odklon individuální automobilové dopravy z tohoto prostoru. Jedná se zejména o tyto prvky:
■ barevné odlišení s jinou strukturou povrchu vozovky (vizuální odlišení dopravní plochy, vyhrazené pouze pro MHD a zásobování oproti vozovkám s běžným živičným asfaltovým povrchem určené pro společný provoz MHD a IAD);
■ použití úrovňového pěšího přechodu před nádražní budovou jakožto významného prvku kontinuity pěšího parteru města mezi nádražím a centrem Hradce Králové, a to ve formě mírně zvýšeného pěšího prahu s velice mírným úhlem náběhové rampy;
■ použití malé okružní křižovatky na vyústění ulic S.K.Neumanna a Puškinovy, která zachovává možnost fyzického přejezdu přes svůj střed pro dlouhá vozidla (např. kloubové autobusy a trolejbusy), ale kratší a menší vozidla (zejména osobní automobily) jsou nuceny zpomalit a vykonávat okružní pohyb s jasným řešením přednosti v jízdě;
■ městský mobiliář, spoluvytvářející architektonickou identitu Riegrova náměstí, zahrnující:
□ prosklené ocelové přístřešky zastávek MHD
□ stožáry veřejného osvětlení a stožáry trakčního trolejového vedení pro trolejbusy
□ městská fontána
□ prvky zeleně s květinovou výzdobou
□ lavičky, odpadkové koše a patníky
□ prvky informačního systému pro cestující
□ stojany a držáky na kola