Rekonstrukce tramvajové trati Výškovická v Ostravě

Charakteristika

Kompletní rekonstrukce páteřní tramvajové tratí v Ostravě, na ulici Výškovická. V délce cca 1 km dochází ke změně konstrukce tramvajové tratě, kdy je realizováno v České republice zcela nové řešení s podélnými betonovými prahy namísto standardních příčných pražců.

S novou konstrukcí bude mít tramvajová trať podstatně delší životnost, nižší hlučnost i vibrace a novým zatravněním se trať lépe začlení do uličního prostoru. Konstrukčně se prakticky jedná o pevnou jízdní dráhu se zatravněným krytem. Na rozdíl od běžně používané betonové podkladní desky, kdy „zbývá“ na zatravnění tloušťka humózní vrstvy jen asi 15 cm, umožňuje konstrukce na betonových podélných prazích vytvoření dostatečně mocné vrstvy zeminy (cca 35 cm). U této konfigurace pak nehrozí při déletrvajícím slunečním svitu prohřívání travního koberce nebo naopak v případě dešťů rozbahnění, což má negativní dopad na travní porost. Zatravnění bude podporována zavlažovacím systémem.
Součástí stavby jsou kromě nezbytných přeložek a přípojek inženýrských sítí také nové odvodňovací (kalové) jímky. Dále jde úpravy na elektro zařízeních tramvajové tratě (trolejové vedení, dráhové kabely, EOV, zařízení zastávek), obnoveno bude dotčené dopravní značení.
Vysvětlivky k obrázkům:
Obr. 1 - Vzorový příčný řez v úseku na monolitických podélných prazích
Obr. 2 - Monolit před uložením kolejnic - dokončené monolitické podélné prahy, vlevo jsou patrné vývrty pro kotevní šrouby, vpravo jsou již instalovány podkladnice
Obr. 3 - Monolit před zasypáním - na dalším záběru jsou již na monolitických prazích výškově zafixovány kolejnice, aktivovány kotevní šrouby a podkladnice podlity. Na geotextilii bude zanedlouho nasypána humózní vrstva, trávník ale vznikne až za vhodných vegetačních podmínek na jaře příštího roku
Obr. 4 - Prefa uložení - pohled na prefabrikované podélné prahy, uložené na zasanované a zhutněné podkladní vrstvě a antivibračních rohožích