RTT Patočkova (úsek U Brusnice a Střešovická)

Charakteristika

RTT Patočkova časově přímo navazovala na rekonstrukci tratě v ulici Střešovická, stavěla se během listopadu a na začátku prosince. Další navazující tratě ve směru k Prašnému mostu a dále až na Letnou byly rovněž rekonstruovány a naší firmou připraveny v posledních letech v souvislosti s výstavbou městského okruhu. RTT Patočkova tak byla posledním „střípkem“ obnovy tratí v této lokalitě.

Délka rekonstruované trati je 325 m. V původním stavu se jednalo o dvoukolejnou trať se třetí manipulační kolejí v prostoru mezi vjezdem a výjezdem z vozovny. Trať měla konstrukci z velkoplošných panelů s blokovou kolejnicí, v kolejových konstrukcích pak ze žlábkových kolejnic na pražcích ve štěrkovém loži a krytem z velké dlažby. Nově je celá trať provedena na pražcích ve štěrkovém loži. Povrch je asfaltový, dvě vrstvy litého asfaltu jsou vyztuženy geomříží, v nejvíce namáhaných místech byl použit tvrdý přírodní silniční asfalt s přísadou Gilsonite. Pouze na vjezdu a výjezdu z vozovny je přes vozovku v kolejích dle požadavku Odboru památkové péče MHMP zachována velká dlažba.

Osová vzdálenost kolejí byla pro obousměrný provoz autobusů po tramvajové trati rozšířena na 3,50 m, v začátku a konci úseku se koleje napojují na stávající osovou vzdálenost ve výhybkách kolejových trojúhelníků. V místě vjezdu do vozovny je v hlavní trati použit směrový oblouk o poloměru 150 m, do kterého je vložena výhybka stejného poloměru umožňující zde rychlost 30 km/hod. Její přímá větev a následný směrový oblouk s přechodnicí pak zajišťují vjezd do vozovny. Kolejový rozplet před vozovnou byl zjednodušen, prostřední manipulační kolej byla odstraněna.

Zastávka Vozovna Střešovice je nově sdružená pro provoz tramvají a autobusů v obou směrech. Přístupy na zastávku jsou bezbariérové. Na obou nástupištích byly umístěny přístřešky a ve směru do centra jízdenkový automat. Zastávka ve směru do centra byla posunuta blíže ke křižovatce s Cukrovarnickou ulicí a v celé šíři komunikace zde byl zřízen přechod pro chodce, který zároveň zajišťuje přístup na obě nástupiště. Přechod přes severní vozovku zůstává bez úpravy, v místě přechodu přes jižní vozovku je dopravním značením vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Je to prozatímní řešení do doby rekonstrukce vozovek a chodníků a zřízení SSZ celé křižovatky.