TRAMVAJOVÉ PROPOJENÍ BOHNICE - PODHOŘÍ

Charakteristika

Tramvajová trať mezi Bohnicemi a Podhořím představuje jednu z etap tzv. severní tramvajové tangenty, která má v budoucnu propojit městské části Praha 6, Praha-Troja a Praha 8 veřejnou hromadnou dopravou. Tuto etapu charakterizuje především 1,1 km dlouhý tunel, jímž tramvajová trať překoná 90 m výškového rozdílu mezi těmito lokalitami.

Propojení bohnického sídliště s lokalitou Podhoří v Trojské kotlině naváže na ostatní připravované etapy severní tramvajové tangenty - tramvajovou trať Kobylisy - Bohnice a tramvajovou trať Podbaba - Troja. Na první jmenovanou navazuje v jižní části Lodžské ulice, z níž směřuje do Mazurské ulice. V blízkosti stávajícího autobusového obratiště Poliklinika Mazurská je navržena sdružená zastávka tramvají a autobusů, samotné obratiště je pak adaptováno pro vložení jednokolejné smyčky sloužící k obracení tramvajových vlaků od Kobylis v případě výluk nebo provozních mimořádností.

Dále trať klesá do hloubeného tunelu délky 150 m, v němž obloukem plynule opouští osu Mazurské ulice a směřuje ke stávající sídlištní zástavbě v Krynické ulici. Před ní trať přechází z hloubeného tunelu do dvojice jednokolejných ražených tunelů délky 929 m / 938 m. V tunelovém úseku je trať vedena v konstantním podélném sklonu 70 ‰, základní osová vzdálenost kolejí v raženém úseku je 20 m. Mezi oběma tunelovými tubusy jsou po 250 m navrženy příčné propojky. Směrové rozvinutí trasy do několika protisměrných oblouků respektuje členitý terénní reliéf hrany Trojské kotliny a umožňuje v podzemním úseku překonat potřebný výškový rozdíl. Nejhlouběji položeným bodem trať prochází pod vrcholem Palírky, kde niveleta koleje dosahuje úrovně 45 m pod stávajícím terénem. V úpatí vrchu Sklenářka, v úrovni ulice Pod Hrachovkou trať přechází do koncového úseku hloubeného tunelu délky 28 m / 29 m a západně od ulice Pod Hrachovkou je portálem vyústěna na povrch.

V terénním zářezu předportálového úseku je navržena zpevněná nástupní plocha pro IZS a tramvajová zastávka Podhoří. Kromě dopravní obsluhy přilehlé lokality bude zastávka sloužit zejména pro obsluhu Zoo Praha, která v těchto místech počítá v budoucnu s vybudováním nového vstupu do areálu. V těchto místech se trať zároveň napojí na navazující etapu tramvajové trati, která po novém mostě překoná Vltavu a bude pokračovat do Podbaby a Dejvic. Navržené řešení umožňuje napojení na obě varianty vedení mostu Podbaba-Troja, zvažované v době zpracování studie. Návrh byl rovněž koordinován s řešením lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice, která má zajišťovat propojení v této relaci do doby dokončení severní tramvajové tangenty.

Studie byla zpracována pro potřeby územního plánování a vymezení územní rezervy v připravovaném Metropolitním plánu. V rámci studie bylo podrobněji rozpracováno technické řešení tunelového úseku trati a základní koncepce v otázkách technologie výstavby, umístění stavebních jam a průchodu tunelu pod stávající zástavbou. Dále byly analyzovány základní stavebně-technické, bezpečnostní a provozní podmínky pro tramvajový tunel, včetně problematiky provozu na tramvajových tratích v náročných sklonových poměrech.

Kromě tunelového úseku byly předmětem studie i úpravy dopravní infrastruktury na povrchu v návaznosti na tramvajovou trať v Podhoří i v Mazurské ulici v Bohnicích. Nastíněna byla také možná řešení architektonického ztvárnění tunelových portálů a předportálových úseků trati, zasazujícího stavbu do kontextu stávající krajiny a zástavby. Součástí studie bylo rovněž předběžné orientační vyhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v řešeném území a vlivů stavby na životní prostředí.