Němčický tunel

Charakteristika

Projekt Modernizace železniční trati Brno - Přerov je rozdělen celkem do pěti samostatných staveb - úseků. Jejich společným cílem je zdvoukolejnění, zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h, zvýšení komfortu cestujících a kapacity trati. V pořadí 4. úsek Nezamyslice - Kojetín dosahuje celkové délky 9 195 m. V úseku 4.stavby budou vybudovány nové mostní objekty překračující vodoteče a pozemní komunikace. Nejvýraznějším stavebním objektem bude hloubený dvoukolejný Němčický tunel. Němčický tunel celkové délky 744 m je veden v nezastavěném území pod vrchem Kozlov v katastru obce Němčice nad Hanou. Tunel je navržen jako hloubený, dvoukolejný železobetonový jednolodní rám. Světlý příčný řez tunelu je 88 m2. Rámová konstrukce tunelu je vsazena mezi podzemní stěny délky 20,0 m, se kterými je spojena vetknutím přes stropní desku tunelu. Na portálech Němčický tunel navazuje na zárubní zdi zajišťující hluboké zářezy trati.
Výstavba tunelu svou podstatou následuje schéma milánské metody. Podzemní stěny a stropní deska tunelu bude prováděna v předvýkopu dosahujícího místy hloubky až 13 m. Ražba bude následně zahájena od portálu pod ochranou již zhotovené stropní desky. Po dokončení bude tunel zpětně zasypán do úrovně původního terénu.
Z pohledu statického posouzení konstrukce tunelu je zajímavý návrh na účinky požáru. Pro návrh byla dle požadavků PBŘ použita křivka RABT ZTV (Railways), která je definována teplotou 1200 °C po dobu 60 minut. Návrh konstrukce bude před samotnou realizací ověřen požární zkouškou.
Speciální pozornost při návrhu tunelu byla věnována problematice aerodynamiky, při které se hodnotil efekt projíždějících železničních souprav na tlakové změny uvnitř tunelu a na portálech.