Modernizace trati Kladno – Kladno Ostrovec

Charakteristika

Tento traťový úsek je součástí projektu železničního spojení Praha - Letiště - Kladno. Jeho cílem je zajistit kvalitní, spolehlivé a kapacitní spojení Kladna s metropolí v charakteru předměstské dopravy. To je navrženo prakticky ve stopě dnešní Buštěhradské dráhy, přičemž zásadními úpravami je zdvojkolejnění, elektrizace a zásadní úprava stanic a zastávek z hlediska vstřícnosti a komfortu pro cestující.

Modernizace je primárně navržena tak, aby železniční trasa v řešeném úseku Kladno – Kladno Ostrovec umožnila provoz vlaků v požadovaném objemu a kvalitě, včetně zajištění bezpečnosti jak drážní dopravy, tak i cestujících, kteří budou železnici využívat a občanů kteří budou s železnicí v kontaktu při pohybu po městě.
ŽST Kladno je navržena v rozsahu 9 dopravních kolejí, kdy 4 koleje budou mimo jiné sloužit pro odstavení elektrických jednotek v průběhu noci a poledního sedla. Pro odbavení cestujících na obou zaústěných tratích je ve stanici navrženo 5 nástupních hran. Rozsah kolejiště umožňuje noční pobyt vlaků, které jsou potřebné pro výjezd na ranní špičku. Stanice zároveň umožní průjezd nákladní dopravy, základní manipulace bude umožněna na 1 kusé koleji vybavené volnou skládkou. Zajištěno je také napojení vleček „MTH Kladno“ a „DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Kladno“. Stanice plní funkci významného přestupního bodu mezi individuální a hromadnou dopravou, pro tyto účely je doplněna parkovištěm P+R a B+R v prostoru bezprostředně přiléhajícím ke stanici . Stávající kapacita parkovacích stání v přednádražním prostoru dosahuje max. řádu nižších desítek vozidel. Doprava v klidu není až na výjimky nijak organizována pomocí dopravního značení. Cyklostojany jsou v prostoru ŽST Kladno a přilehlém okolí instalovány ve velmi omezené míře v počtu několika stojanů pro jednotky kol. Proto je součástí stavby parkoviště P+R1 a P+R s celkovou kapacitou 240 parkovacích stání a B+R s kapacitou 84 stání.
Zastávka Kladno město zajistí primárně pokrytí poptávky po osobní železniční dopravě v lokalitě sídliště Rozdělov, Oblastní nemocnice Kladno a jejího širšího okolí. Zároveň je s ní uvažováno jako s významným přestupním uzlem mezi autobusovou a železniční dopravou. Z tohoto důvodu je součástí stavby vybudování dvojice autobusových zastávek přímo na mostě nad zastávkou. Zastávka je navržena se dvěma nástupními hranami, Parkování v režimu P+R není v této lokalitě s ohledem na nedostatek vhodných ploch navrženo. Z hlediska podpory cyklodopravy bude zastávka vybavena cyklostojany v celkové kapacitě 40 stání.
ŽST Kladno Ostrovec umožní odbavení cestujících z lokality přilehlého obytného souboru. Pro tento účel je stanice navržena se dvěma nástupními hranami u dvou dopravních kolejí. dále disponuje výtažnou kolejí pro obrat vlakových souprav užívaných pro osobní dopravu. Parkování v režimu P+R není v této lokalitě s ohledem na nedostatek vhodných ploch navrženo. Z hlediska podpory cyklodopravy bude zastávka vybavena cyklostojany v celkové kapacitě 10 stání.
Modernizací trati se zlepší i průchodnost územím. Úrovňové železniční přejezdy v ulici Wolkerova a Petra Bezruče jsou stavbou zrušeny a nahrazeny novými podjezdy s nezbytnými lokálními přeložkami komunikací. V lokalitách Sletiště bude navrženo nové pěší komunikační propojení, které sníží stávající bariérový efekt trati v městském prostoru. Další nové podchody jsou navrhovány v ŽST Kladno a ŽST Kladno Ostrovec.
Jednotně budou obě stanice a zastávka vybaveny novými technologickými systémy, které usnadní odbavení a pohyb cestujících ve stanici. Zároveň budou osazeny systémy umožňujícími dálkové ovládání.