Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec
Hl. město Praha- MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec

Charakteristika

Předmětem dokumentace byl návrh prodloužení stávající tramvajové tratě Hlubočepy-Sídliště Barrandov, která byla zprovozněna v 11/2003. Navrhované prodloužení navazuje na stávající zastávku Sídliště Barrandov a pokračuje jihozápadním směrem v ose plánovaného uličního prostoru, bude mít délku cca 1,5 km a bude zahrnovat celkem 3 zastávky s pracovními názvy Kaskády, Holyně a Slivenec. Prodloužení je ukončeno novou tramvajovou smyčkou Slivenec ležící mezi Holyní a Slivencem na k. ú. Slivenec, severně od ul. K Barrandovu u stávajícího zemědělského areálu. Nová trasa je vedena převážně mimo stávající zástavbu rozvojovými plochami za dnešním koncem sídliště Barrandov.

Prodloužená TT bude v daném území tvořit stejně jako stávající trať páteř dopravní obsluhy MHD. V první etapě obsloužila stávající zástavbu v konci sídliště Barrandov, bytový komplex Kaskády, dále stávající zástavbu Holyně a Slivence a v etapě po dostavbě rozvojových ploch i nově vniklou zástavbu. Pomocí návazné autobusové dopravy bude plošně obslouženo i širší území. Hlavním přínosem stavby TT je zvýšení kvality dopravní obsluhy daného území.
TT je vedena na zvýšeném tramvajovém tělese uprostřed uličního prostoru. Šířka uličního prostoru mezi fasádami domů bude 34 m. Po obou stranách tramvajového svršku jsou navrženy pásy zeleně.
Křížení trati se všemi stávajícími i novými komunikacemi byla potvrzena jako úrovňová, neboť prognozované intenzity na komunikacích vykazují velmi nízké hodnoty. 
Délka úseku je cca 1450 m, směrové oblouky mají poloměry od 150 m do 1500 m. V úseku jsou navrženy dva páry zastávek – Kaskády a Holyně.
Výškové řešení navazuje na niveletu stávající tramvajové trati, dále je dáno niveletou ulice Werichova a obecně snahou minimalizovat zemní práce. V místě křížení tramvajové trati s přeložkou ul. U Náhonu je výšková úroveň navržené nivelety dána nutností zajistit příznivý podélný sklon v přilehlém křižovatkovém úseku ul. U Náhonu. Poloměry výškových zakružovacích oblouků jsou 3000 m a větší. Minimální podélný sklon je 0,3%, maximální je 5,44 % v délce 375 m. V zastávce Kaskády je podélný sklon cca 2,7 % a v zastávce Holyně 4,2 %.
Tramvajová trať je v celém úseku navržena na zvýšeném tramvajovém tělese. Součástí tramvajového pásu jsou oboustranně vymezené pásy zeleně. V zeleném pásu jsou oboustranně umístěny sloupy trolejového vedení. 

V průběhu přípravy byla akce rozdělena na 3 etapy:

1. etapa

úprava stávající smyčky a založení přímých kolejí v délce cca 50 m
dvoukolejně ve směru do Slivence.
2. etapazřízení dvoukolejné trati o délce 900 m, na tomto úseku vzniknou
dvě tramvajové zastávky s pracovním názvem Kaskády a Holyně,
tramvajová trať bude ukončena za kolejovým křížením,
které bude osazeno do zastávky Holyně
3. etapa

prodloužení tramvajové trati až za křižovatku ulic K Barrandovu – U Náhonu
včetně tramvajové smyčky Slivenec se dvěma předjízdnými kolejemi. 


Základní technické parametry:

Délka tramvajové tratě:

1381 m dvoukolejně

Počet zastávek:

3 – Kaskády, Holyně, Slivenec (na smyčce)

Maximální podélný sklon:

53 ‰

Minimální poloměr směrového oblouku:


150 m (v širé trati), 20 m (ve smyčce Sídliště Barrandov),

30 m (ve smyčce Slivenec)