Most Podbaba - Troja

Charakteristika

Předmětem studie proveditelnosti bylo navrhnout vhodné řešení pro nové přemostění Vltavy propojující Podbabu s Trojou a vedení tramvajové trati. Hlavním úkolem bylo vypracovat ověřovací technické studie přemostění a tramvajové trati Podbaba-Troja jako podkladu pro následné zadání projektové přípravy, případně architektonicko-konstrukční soutěže o návrh. Navrhovaná tramvajová trať má 3,2 km a samotný most je navržen na rozpětí 520m.

Most se nachází v severní části Prahy a spojuje dvě městské části, Prahu 6 Dejvice a Prahu 7 Tróju. Most Podbaba – Troja je součástí napojení Zoo Praha ze západní strany tramvajovou dopravou. Předpokládá se městský tramvajový most, sloužící zároveň pěší a cyklistické dopravě. Most a celkové řešení umožňuje jízdu vozidel IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.

Tramvajové vedení na most umožňuje prodloužení tramvajové trati směrem na Suchdol zároveň a zároveň pokračování směrem do Bohnic. Pro napojení tramvajové trati směrem na Suchdol i Bohnice bylo vytvořena nespočetná řada studií a variantních řešení. Naším úkolem bylo ve spolupráci s investorem vybrat nejlepší varianty vedení tramvajové trati na most, prověřit reálnost veškerých variant a umístit most do správné polohy přemostění Vltavy.  Velkou problematikou řešeného území je také fakt, že se vždy vedení tramvajové trati, alespoň částečně ocitá v záplavovém území.

Rozloha, kterou se řešená studie dotýká, je příliš problematická, zároveň náleží do rozhodování dvou městských částí, a tak není z hlediska zastupitelstva jednotný názor na umístění mostu. Z těchto důvodů byla studie řešena ve více variantách, z nichž byly nakonec vybrány dvě výsledné varianty.

Jedna varianta vede tramvajovou trať na estakádu v prostoru Hydrologického ústavu a následně stoupá na most při odbočení nad ulicí Podbabská přes Císařský ostrov. Tato varianta je v kolizi s řešenou lanovkou vedoucí do stejného cíle (tedy do severního cípu zoologické zahrady). Proto jsme zareagovali návrhem s umístěním mostu v Šáreckém údolí, kde z našeho pohledu projektantů vidíme výhody přestupního uzlu Bohnice-Suchdol-Dejvice. Konstrukce mostu je navržena v různých variantách, aby tato studie umožňovala v dalším stupni projektové dokumentace most zadat jako architektonickou soutěž. Při projektování jsme si osvěžili dřívější projektované varianty prodloužení tramvajové trati směrem na sever a především potřebu zabývat se touto problematikou.