Most přes Sázavu v Českém Šternberku

Charakteristika

Stavba je situována na silnici II/111 v intravilánu obce Český Šternberk v místě křížení s řekou Sázavou a převádí silniční dopravu a pěší provoz přes most ev. č. 111-010 mezi oběma břehy řeky, resp. částmi obce – levobřežní část s centrerm obce a národní kulturní památkou Hrad Český Šternberk a pravobřežní část obce se železniční zastávkou „Posázavského Pacifiku“.
Účelem projektu je náhrada stávajícího nevyhovujícího mostního objektu ev. č. 111-010 mostem novým.
Stávající most v současné době nevyhovuje především po stavebně-technické stránce. Původní konstrukce bude nahrazena novou, obdobné koncepce. Současně bude směrově a výškově rektifikován přilehlý úsek převáděné komunikace v nutném rozsahu. Nově navrhovaný most splňuje šířkové parametry – silnice 2. třídy.
Z důvodu zachování provozu bude po dobu demolice stávajícího mostu a realizace nového vedena osobní doprava, autobusy a nákladní vozidla s povolením městyse Český Šternberk po provizorním přemostění v těsné blízkosti. Pro nákladní a kamionovou dopravu bude zřízena objízdná trasa.

Most v dané lokalitě je velice výjimečný, protože most se nachází pod hradem Český Šternberk a most je jako jeden z mála mostů viditelný shora. Z mostu je naopak výborně viditelná scenérie hradu, což byl pro nový návrh mostu jednou z klíčových záležitostí při hledání nejvhodnějšího tvarosloví mostu.
Jelikož se most nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Český Šternberk, bylo nutné na základě požadavku zástupců NPÚ zpracovat variantní architektonickou studii podoby nového mostu.
Ve spolupráci se zástupci NPÚ byla zvolena konstrukce, která nejméně zasahuje do okolní scenérie podhradského prostředí a zároveň most svou subtilností a moderním pojetím do prostředí zapadá.
Navržený most připomíná svým vzhledem stávající most (most o třech polích, spojité konstrukce s horní mostovou), ale je tvarově i funkčně zjednodušen a elegantně odlehčen.
Na fenomén hradu reaguje navržený most svým půdorysným uspořádání. Jelikož jsou na předpolích prostorové problémy z hlediska šířkového uspořádání a není možné navrhnout nadstandartní (komfortní) šířku chodníku v celém rozsahu, bylo navrženo půdorysné řešení (pro jediný konkrétní most Český Šternberk), kde se šířka mostu nad podporami rozšiřuje o jeden metr. Půdorysné rozšíření umožňuje návštěvníkům možnost komfortního křížení pěších proudů (např. s fotoaparátem v ruce). Půdorysné rozšíření dále tvoří jakýsi „cíp“ nad podporami, který mohou turisté používat jako prostor pro focení, aniž by blokovali pěší provoz. Druhotným efektem a znakem jedinečnosti je fakt, že rozšíření je patrné právě při pohledu shora, tedy z hradu. V prostoru rozšíření mostu budou umístěny lavičky, které umožní posezení s výhledem na historické panorama hradu Český Šternberk.
Další zvláštností mostu je řeka Sázava. Na této řece jezdí v sezónách řada vodáků, a proto bylo pro návrh mostu důležité myslet i na toto hledisko. Spodní líc mostu je navržen ze statického hlediska s žebrováním. Záměrně byla navržena co nejsubtilnější žebra, která z vody opticky most člení a vodáci mají výhled na žebrovou texturu mostu, která působí v prostoru řeky zajímavě a kontrastně.
Jelikož se jedná o výjimečný most, tak si všichni zpracovatelé dali nadmíru záležet s každým detailem svého návrhu. Jsou navrženy atypické detaily jedinečné jen pro tento konkrétní most. Proto se všichni těšíme na realizaci mostu a snad most ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci Českého Šternberku