Nové Depo autocisteren a produktovod na Letišti Václava Havla v Praze

Charakteristika

Jedná se o poměrně rozsáhlý areál, jehož součástí je několik budov vč. výdeje PHM a produktovod délky cca 2,4 km. První zmínky o projektu pocházejí už z roku 2004, kdy Letiště Praha a.s. zvažovalo výstavbu nového depa autocisteren (dále AC) anebo přímé čerpání pohonných hmot (dále PHM) k letadlům. Jedná se klíčový projekt v rámci krátkodobého rozvoje letiště a je zároveň součástí příprav na dlouhodobý stavební rozvoj terminálových a dráhových kapacit.

Nové depo AC se nachází v těsné blízkosti objektu Skyport a.s. v severovýchodní části areálu Letiště Václava Havla.

V rámci nového depa autocisteren byla zhotovena plocha s Cementobetonovým krytem o rozloze cca 230 ha, výdej pohonných hmot do AC, administrativní budova a servisní zázemí autocisteren. Dále produktovod v délce 2,3 km a zokruhovaný rozvod pitné vody délky 2,9 km. Firma Metroprojekt zpracovávala všechny výše uvedené stavební objekty vyjma produktovodu a výdeje PHM.

Provozně-administrativní budova

Budova je samostatně stojící v rámci areálu depa AC. Účelem objektu je zajištění potřebných prostor pro provozní, administrativní a sociální zázemí pracovníků zajišťujících provoz depa AC. Jedná se o prostory pro pracovníky Letiště Praha a dále pro jednotlivé providery (společností zajišťující plnění letadel). Přístup do budovy je zajištěn ze severozápadní strany areálu.

V objektu jsou pro pracovníky jednotlivých providerů a pro pracovníky Letiště Praha dispozičně zajištěny kancelářské prostory, prostory skladů, šaten, umývárny, sociální zařízení. Dále je v každém podlaží denní místnost. Ve 2. NP je společná zasedací místnost a oddělené prostory šatny a umyvárny pro Letiště Praha.

Objekt je proveden jako samostatná nepodsklepená stavba o třech nadzemních podlažích s ustupujícím posledním podlažím. Tvar budovy vychází z jednoduché obdélníkové půdorysné plochy. Fasáda je řešena především horizontálně. Fasáda je dále členěna průběžnými pásovými okny, která jsou umístěna symetricky k centrální ose objektu. Osová symetrie objektu je záměrně narušena barevným řešením fasádních obkladů a barevnými výplněmi neprůhledných částí oken. Barevnost fasády graduje od shora dolů, kdy nejvyšší podlaží jsou světlé šedé a nejnižší tmavě šedé barvy. Do těchto barev kontrastují skleněné výplně neprůhledných částí oken modré barvy v signifikantním odstínu Letiště.

Materiálově je nosná konstrukce provedena jako železobetonová, včetně základových konstrukcí. Obvodový plášť je provětrávaný z ocelových lamel na ocelovém roštu s tepelnou izolací z minerální vlny. Vyzdívky především z keramických cihel. Podlahy těžké plovoucí, betonové. Tepelné izolace jsou dle konstrukcí buď z minerálních vláken, nebo z polystyrenu. Hydroizolace asfaltové. Okenní výplně hliníkové. Dveřní otvory hliníkové, dřevěné do ocelových zárubní.

Servisní zázemí AC

Budova je samostatně stojící v rámci areálu depa AC a vytváří potřebný prostor pro menší servisování autocisteren. Pro servisování autocisteren slouží místnost servisního stání s montážní jámou a jeřábovou dráhou. Ze společného stání jsou přístupné dílny pro jednotlivé providery. Hlavní vjezd do objektu je z jihozápadu areálu a přístup do jednotlivých dílen se nachází ze severozápadu.

V rámci dispozičního řešení je jedno průjezdné servisní stání pro autocisternu, na které navazují čtyři samostatné dílny s příručními sklady pro jednotlivé providery a společné sklady. Odděleně jsou řešeny místnosti skladů nebezpečných odpadů. V objektu je řešeno minimální sociální zařízení pro pracovníky. Na uzavřený objekt přímo navazuje společná zastřešená plocha pro technické zkoušky autocisteren.

Na objekt konstrukčně i provozně navazuje venkovní betonová servisní plocha přestřešená ocelovým přístřeškem, která slouží pro technické zkoušky autocisteren. Jedná se o zabezpečenou plochu s izolací odolnou ropným látkám, napojenou do havarijní nádrže.

Vnější výraz objektu je podřízen jeho funkci a provozním potřebám a zároveň vizuálně navazuje na administrativní budovu.

Komunikace a zpevněné plochy

Při navrhování dispozičního řešení se vycházelo z celkové dopravní obslužnosti depa AC letištními autocisternami. Řešení komunikací s parkováním celkem pro 33 autocisteren. Velmi důležitým požadavkem investora bylo využití plochy depa AC pro stání letadel v budoucnu.

Umístění servisního stání autocisteren vycházelo z max. rozměrů letištních autocisteren – šířka vozidla 3100 mm, délka soupravy s vlekem 22 535 mm, výška 3200 mm a s celkový objem leteckého petroleje 600 000 l. Maximální počet plných cisteren v depu AC bude 21 ks.

Konstrukce vozovky depa AC je navržena s tuhým krytem v souladu s typy krytu okolních vozovek a vzhledem k požadavku budoucího využití plochy pro stání letadel. Konstrukce byla dimenzována (v souladu s dimenzováním jiných vozovek v odbavovacím areálu Sever) pro návrhové letadlo MD 11 (B747-400), jehož podvozek má nejnepříznivější účinky na vozovku ze všech běžných typů letadel využívajících letiště Václava Havla. Dopravní zatížení vyšlo z maximálního přesunu hmot v depu AC.