Paralelní přistávací a vzletová dráha, Letiště Praha, Ruzyně

Charakteristika

Dokumentace řeší výstavbu nové paralelní RWY 06R/24L na mezinárodním letišti Letiště Praha. Součástí řešení jsou související pojezdové dráhy, vybavení pro zajištění leteckého provozu a pohybu letadel, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a komunikací. Současně jsou řešeny i další, pro provoz dráhy nezbytné a souběžně realizované, stavební objekty – zejména stojánka pro motorové zkoušky, silniční tunely, mosty, obslužné komunikace a podzemní infrastruktura. Projekt v sobě zahrnuje dva samostatné dílčí projekty, a to projekt vlastního dráhového systému a tunel na D6.
Stavba, s délkou téměř pěti kilometrů, se rozkládá na ploše 2,4 km2. Zasahuje šest katastrálních území a protíná hranici Prahy a Středočeského kraje. První ze samostatných částí projektu, tunel na dálnici D6, je stavbou umožňující mimoúrovňové křížení dráhového systému s dálničním tělesem. Část nové paralelní dráhy se totiž bude nacházet přímo nad tunelem.

Části spodní stavby tunelu byly realizovány již v době výstavby dálnice a projekt na tyto navazuje. Dále jsou doplněny dva mosty pro obvodové obslužné komunikace, nástupní plochy pro techniku IZS a dočasné komunikace zajišťující nezávislý příjezd těchto složek k tunelu, ve fázi výstavby paralelní dráhy.

Řešení tunelu muselo respektovat přísné požadavky, vyplývající z jednotlivých omezení daných ochrannými pásmy pro provoz a vybavení letiště stejně, jako pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu a ochrany mezinárodního prostoru.

Druhá, a podstatně rozsáhlejší část projektu, se týká vlastní vzletové a přistávací dráhy a souvisejících objektů. Projekt přitom prošel postupným vývojem a po zpracování rozložení dráhového systému na maximální možné parametry došlo ze strany Letiště Praha k vyhodnocení optimálních potřeb letiště a rozhodnutí realizovat zkrácenou variantu v délce dráhy 3100 m.

Současně s výstavbou nové RWY 06R/24L má dojít ke zrušení současně provozované „kolmé“ dráhy RWY 12/30, což ve svém důsledku navýší kapacitu odbavování letů na letišti, za současného zvýšení bezpečnosti leteckého provozu v bezprostřední blízkosti letiště.

Vlastní dráhový systém se skládá ze vzletové a přistávací dráhy, tzv. rychlých odboček (umožňujících opustit dráhu bez snížení rychlosti na minimum) a komunikací pro pojezd a přetah letadel. Nezbytná zařízení pro vizuální a radiové navádění, jakož i další vybavení dráhy jsou obsluhována pomocí obvodové obslužné komunikace, která na jedné straně překračuje komunikaci I/7 a na druhé řeší křížení s budoucí železnicí Praha – Kladno.

Stávající komunikace, sloužící zejména jako služební spoj mezi starým a novým letištěm a pro zajištění dostupnosti letiště autobusy MHD, je přeložena do tunelu a novou dráhu podchází. Paralelním tunelem je vedena vnitřní obvodová komunikace.

Stavbu doplňuje síť podzemních kolektorů a trafostanic. Blízko servisní zóny se nachází stání pro motorové zkoušky, které za pomoci deflektorů, směruje hluk ze zkoušených motorů mimo sousední zastavěná území.

Stavba nezapomíná ani na vedení cyklostezek a cyklotras v návaznosti na komplexní plány rozvoje cyklodopravy v okolí letiště.

Za zmínku stojí též systém odvodnění, kdy na ústí spadišťové šachty má kanalizační roura průměr přes 2,5m.

Do projektových prací neodmyslitelně patří též koordinace s podmiňujícími a souvisejícími stavbami. V případě RWY 06R/24L šlo zejména o plány na dostavbu městského okruhu, napojení letiště na železniční koridor Praha – Kladno a rozvojové plány území, jak od Letiště Praha, tak i od soukromých developerů.

Projekt se nyní nachází ve fázi procesu souhlasu s umístěním stavby.