Podzemní kolektor v areálu Letiště Praha, BIM projekt

Charakteristika

Navrhovaná kolektorová trasa délky 1612 m má sloužit pro vedení technické infrastruktury Letiště Praha. Výstavbou dojde k centralizaci vedení inženýrských sítí a zásadnímu navýšení kapacit propojení severní a jižní části letiště. Návrh trasy zohledňuje okolní zástavbu a výhledové studie rozvoje areálu pražského letiště a je rozdělen na dvě samostatné stavby.
Stavba 1 začíná na severním okraji letiště, kde se v blízkosti hlavní trafostanice letiště napojuje na koncovou šachtu stávajícího kolektoru. Je ukončena v neveřejné části letiště koncovou šachtou, situovanou v blízkosti nové trafostanice TS20. V šachtě je provedena příprava pro provedení napojení únikové chodby a kabelového kanálu do TS20, kde bude umístěno podružné řídící stanoviště kolektoru. Dále pak příprava pro napojení 2. kolektoru. Stavba bude prováděna převážně jako hloubená v otevřené stavební jámě. V místech frekventované komunikace je uvažováno s ražbami. V trase je navržena 1 technická komora a 4 šachty.
Stavba 2 se napojuje na koncovou šachtu stavby 1 a je dále vedena uzavřenou částí letiště jižně.
V trase jsou navrženy 4 šachty. Je prováděna převážně jako ražená. Je ukončena šachtou vně uzavřené letištní plochy v oblasti kruhové křižovatky ulice K letišti. Zde bude navazovat na kolektor Jih, který je řešen v rámci samostatné investiční akce.
Projekt byl investorem zadán jako BIM projekt včetně příslušných předpisů a požadavků investora, které byly podrobně zpracovány v dokumentu EIR (požadavky investora na BIM).  Byly zde popsány požadavky na BIM modely, především požadavky na podrobnost modelování, datovou náplň, celkovou strukturu, nastavení modelů a způsob spolupráce mezi investorem a dodavatelem projektu. Spolu s tímto dokumentem byly předány také datové standardy Letiště Praha a. s. Jedná se o dokumenty předepisující datovou náplň, kterou investor požaduje u jednotlivých prvků v modelu a v projektu v příslušném stupni dokumentace.
Vlastní BIM model stavby je složen z několika modelů, které jsou mezi sebou propojeny. Základem byly stavební a profesní model kolektoru a jeho vybavení v geometrické a informační podrobnosti, kterou předepisují standardy investora. 3D model byl zpracován v programu Revit, terén v programu Civil 3D. Koordinační model byl vytvořen v programu Navisworks. Pro práci s datovou náplní prvků v modelu byly využity interní softwarové pomůcky a interní skripty pro nástroj Dynamo.
K připomínkování projektu byl použit ze strany investora pro komunikaci nad BIM modely program Revizto, který pracuje s 3D modely různých formátů. Zároveň je schopen číst a pracovat s 2d dokumentací.