TERMINÁL VRT ROUDNICE NAD LABEM - SOUTĚŽNÍ NÁVRH

Charakteristika

Předmětem architektonicko-urbanistického návrhu je terminál na vysokorychlostní železniční trati Praha - Lovosice (též VRT Podřipsko) v blízkosti Roudnice nad Labem. Terminál bude sloužit jako multimodální přestupní uzel pro okolní region, jemuž tak umožní přístup k rychlé a atraktivní veřejné dopravě, kterou v budoucnu síť vysokorychlostních tratí na území ČR bude představovat.

Terminál se bude nacházet v území severovýchodně od mimoúrovňové křižovatky dálnice D8 a silnice II/240, jihozápadně od města Roudnice nad Labem v krajině Podřipska. Vysokorychlostní trať je v tomto úseku vedena souběžně s dálnicí D8. Kromě samotné VRT do terminálu povede rovněž nová větev ze stávající konvenční regionální trati 096 Roudnice n. L. - Straškov. Kromě samotného terminálu v lokalitě vznikne i údržbová základna pro údržbu vysokorychlostní trati.

Budova terminálu je umístěna po obou stranách kolejí. Obě části terminálu jsou propojeny pěším mostem nad kolejemi VRT. Inspirací pro budovu terminálu je zvlněná krajina Podřipska s výhledem na vrcholky Českého středohoří. Symetrická odbavovací hala se skládá ze dvou identických částí obsahujících vertikální komunikace a vyčkávací plochy, propojených pěším mostem s výhledy na trať i do okolní krajiny. Střecha haly je navržena z matných tmavě šedých fotovoltaických panelů. Podhled odbavovací haly je navržen z dřevěných lamel doplněných pravidelným rastrem bodových světel. Stěny stanice jsou z vymývaného pohledového betonu, sloupy ocelové v tmavě šedé barvě. Podlaha z velkoformátové betonové dlažby je použita na plochy pro pěší v exteriéru i interiéru včetně nástupišť.

Stanice je rozdělena do tří výškových úrovní. Úroveň nástupiště je z jedné strany zahloubená v terénu, druhou stranou se otevírá prosklenou fasádou ke kolejišti. V této úrovni jsou umístěny vyčkávací prostory s toaletami a jízdenkovými a nápojovými automaty a technické a provozní prostory. Úroveň terénu je v exteriéru provázána na ostatní dopravu, v interiéru se nacházejí vyčkávací prostory. Přesah střechy terminálu plynule propojuje exteriér s interiérem a překrývá nástupiště autobusových zastávek a stanoviště taxi a K+R. Úroveň mostu je oproti terénu zvýšena a umístěny jsou v ní komerční jednotky a prodej jízdenek. Urbanistické řešení v maximální míře respektuje stávající terén.

Silnice II/240 je v řešeném úseku přeložena jižně od stávající stopy. Součástí přeložky je most přes novou vysokorychlostní trať, dvě nové okružní křižovatky a sjezd na účelovou komunikaci napojující údržbovou základnu VRT. Směrové vedení komunikace vymezuje prostor pro umístění terminálu a návazné infrastruktury. Terminál je dopravně napojen dvoupruhovou obslužnou komunikací, která obepíná areál včetně přilehlých parkovišť. Systém dvojího napojení obslužné komunikace na silnici II/240 umožňuje rovnoměrně rozdělit dopravní zátěž ve směrech z Roudnice nad Labem a z dálnice D8.

V areálu terminálu je navrženo 6 samostatných povrchových parkovišť a jedno zčásti dvoupodlažní s hloubeným spodním podlažím. Parkoviště jsou pro snazší orientaci a zkrácení docházkových vzdáleností uspořádána radiálně vůči odbavovací hale. Celková kapacita parkovišť je 3 092 parkovacích stání. Z obvodové komunikace jsou ke vstupům do odbavovací haly vedeny jednosměrné komunikační propojky sloužící pro autobusovou dopravu, vozidla taxislužby a K+R. Podél západního vstupu jsou navržena 4 podélná zastávková stání pro autobusy, z prvních dvou je umožněn vjezd do přilehlého obratiště s kapacitou 4 odstavných stání.

Pěší vazby v areálu jsou zajištěny chodníky paprskovitě vybíhajícími z předprostorů odbavovací haly k parkovištím a chodníky vedenými severojižně podél odbavovací haly, Chodník na východní straně slouží pro přístup cyklodopravy k terminálu, v blízkosti vstupu do odbavovací haly jsou umístěny kapacitní etážové stojany pro jízdní kola. V širších vztazích návrh počítá s navázáním stezek pro pěší a cyklisty ve třech hlavních směrech – do Klenče, k Přestavlkům a do Roudnice n. L.

Údržbová základna VRT je navržena přibližně 1 km jižně od terminálu u obce Kleneč, dopravně je napojena účelovou komunikací ze silnice II/240 a souběžnou stezkou pro chodce a cyklisty z terminálu. Součástí základny je manipulační kolejiště napojené na VRT i konvenční trať, dále administrativní budova a zázemí pro pracovníky, dílny, sklady a skladovací plochy, hala údržby kolejových vozidel, myčka, čerpací stanice a další prvky související s údržbou infrastruktury.

Dvoupodlažní administrativní část zahrnuje i ubytovací prostory. Administrativní prostory se otevírají na západ směrem do manipulační plochy, ubytovací prostory na východ do krajiny. Na administrativní úsek navazují technické prostory propojené páteřní chodbou. Většina funkcí údržbové základny je koncentrována do jedné hmoty. Hlavní budova má proměnlivou výšku střechy dle potřeb konkrétních funkcí. Z východního směru je budova zahrnuta v zemním valu, který opticky snižuje její výšku pro dálkové pohledy z hory Říp. Pro dílny a sklady je využita lomenicová střecha se světlíky, typická pro průmyslové stavby. Ploché střechy jsou řešeny jako vegetační.