Mostní komplex Bubny - Výstaviště

Charakteristika

Mostní komplex Bubny – Výstaviště tvoří tři železniční estakády. Dvě z nich převádí „kladenskou“ trať od nádraží Bubny po novou zastávku Výstaviště, situovanou až v prostoru Stromovky. Třetí, která je paralelní s první ze zmíněných dvou estakád, převádí „kralupskou“ trať. Kladenské přemostění, jak je uvedeno výše, tvoří dvě estakády o délkách 182 m a 570 m.

K finálnímu řešení vedla velmi složitá cesta, dispoziční řešení mělo řadu protichůdných podmínek. Základním úkolem bylo najít takové řešení, které bude fungovat jak pro současnou podobu okolí, tak  v podstatě neznemožní jakýkoliv následný rozvoj území. Proto byl kladen důraz na umístění pilířů s možnostmi výhledového propojení téměř všech stávajících ulic. To však značně komplikovalo použití tzv. bezstykových kolejí bez dilatačních zařízení, což vedlo k nutnosti dělení konstrukcí na dilatační celky omezených délek, v rámci kterých byl kladen důraz na návrh rozumných poměrů krajních polí vůči polím vnitřním. Dalšími, na první pohled skrytými omezeními bylo křížení s oběma tunely linky metra C a umístění dvojitých kolejových spojek v prostoru před bubenským nádražím. Za zmínku stojí i originální protihlukové opatření prostřednictvím nízkých protihlukových stěn a především použití nízké protihlukové stěny na mostech mezi kolejemi. To je atypické řešení, které si vyžádalo složité projednání se všemi odbory Správy železnic.

Estakády jsou po architektonické i technické stránce řešeny jednotně jako spojité nosníky o dvou, resp. třech polích, sdružených do jednotlivých dilatačních celků. Významné (širší) ulice přemosťují konstrukce s výškovými náběhy. Ostatní jsou konstantní konstrukční výšky. Nosné konstrukce jsou navrženy z dodatečně předpjatého betonu. Pilíře jsou tvořeny dvojicemi jednoduchých obdélníkových železobetonových dříků tak, aby bylo možné prostor pod mosty využít pro vestavby. Estakáda v prostoru před bubenským nádražím je založena plošně, naopak estakáda vedoucí směrem k zastávce Výstaviště je založena hlubinně na velkoprůměrových železobetonových pilotách.