Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Charakteristika

Liniová stavba optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), která se nachází na trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, v úseku od stávajícího žkm 8,770 až do žkm 15,113. Projekční staničení řešeného úseku je km 8,763-14,546. Stavba zůstává z části na stávajících pozemcích, mimo úsek přeložky Čelákovice (v délce cca 1,9 km, která je nově vedena v přímější stopě přes stávající částečně zastavěnou místní část Záluží) a přeložky Mstětice (v délce cca 1 km před žst Mstětice, která je nově vedena mírnějším obloukem volnou krajinou mimo stávající obvod dráhy).

Pro trať Lysá n. L. – Praha byla v letech 2012 až 2014 zpracována studie proveditelnosti. Po jejím projednání s MD, agenturou JASPERS, složkami SŽ a objednateli dopravy ROPID a KÚ Středočeského kraje byla studie dopracována a následně po projednání v Centrální komisi MD, byla studie proveditelnosti schválena Ministerstvem dopravy s tím, že sledována bude varianta „STŘED2-RZ“.

Usnesením Vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6. 2013, byla schválena aktualizace Dopravní politiky České republiky pro období let 2014 až 2020. Tento dokument popisuje východiska, stanovuje priority dopravní politiky a navrhuje možná opatření pro jednotlivé druhy dopravy. Projekt „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ byl zpracován v souladu s aktualizovaným dokumentem Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020.

Cílem stavby bylo provedení optimalizace traťového úseku se zlepšením jejích kvalitativních parametrů, směřující k:

  • zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,
  • odstranění technicky nevyhovujícího stavu,
  • odstranění rušení protisměrných jízd z důvodu úrovňových přístupů v ŽST. Mstětice,
  • zvýšení traťové rychlosti díky realizaci dvojice přeložek a tím zkrácení cestovních dob,
  • odstranění přejezdu silnice II/101 ve Mstěticích, tím zvýšení bezpečnosti provozu a zkrácení cestovních dob uživatelů pozemních komunikací,
  • zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy,
  • splnění parametrů daných technickou legislativou (interoperabilita, třída zatížení, prostorová průchodnost, elektromagnetická kompatibilita, přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a další),
  • umožnění následného nasazení ETCS. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 musí být trať vybavena ERTMS/ETCS do roku 2030,
  • splnění podmínek TSI, zejména umožnění jízd nákladních vlaků délky 600 m, popř. dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 umožněním jízd nákladních vlaků délky 740 m, při traťové rychlosti 100 km/h a hmotnosti na nápravu nejméně 22,5t.