TERMINÁL VRT PRAHA VÝCHOD

Charakteristika

Předmětem tohoto projektu je výstavba terminálu na vysokorychlostní železnici budované v akci RS 1 VRT Praha – Běchovice – Poříčany

Terminál Praha Východ je situován v katastru obce Nehvizdy (3675 obyvatel / 9,83 km² / 240 m. n. m.) a Jirny v severovýchodní části okresu Praha-východ. Stavební pozemek pro umístění Terminálu má polohu definovanou umístěním stanice v projektu novostavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ a nachází se v těsné blízkosti dálnice D11. Pozemek je rovinatý a trať je zde vedena v zářezu hlubokém zhruba 8 metrů. V místě stanice je navrženo celkem 8 kolejí a dvojice ostrovních nástupišť.

Terminál Praha Východ bude sloužit k přístupu k vysokorychlostní železnici pro východní část Středočeského kraje. Předpokládá se využití jak pro cesty v rámci ČR a do zahraničí, tak pro cesty do hlavního města. Z toho důvodu musí být Terminál navržen pro dálkové cestující i pro denní dojíždění, jakož i pro přestup mezi vlakovými linkami.

Terminál je řešen jako trojcípá hvězdice. Před-prostor prosklené vstupní haly definují dvě rozevírající se ramena, mezi kterými je umístěn autobusový terminál. Třetí rameno směřuje kolmo přes trať a tvoří nadchod s integrovanou odjezdovou halou. Zde čekají cestující v teple s čelním výhledem na projíždějící soupravy.

Dynamický trojcípý tvar terminálu odkazuje k rychlosti VRT vlaků, jeho obloukové křivky navazují na tvarosloví rozpletů jednotlivých kolejí v nádražních kolejištích.

Piazzetta před otevřenou náručí vstupních ramen terminálu slouží jako relaxační a setkávací prostor. Pěší jsou na ni vedeni středem. Na straně piazzetty jsou umístěna 4 vyčkávací stání autobusů.

Proti vstupu do terminálu je umístěn čtyřpodlažní parkovací dům pro 1000 automobilů.

Cestující jsou z parkovacích ploch vedeni pěšími radiálami, které směřují do středu terminálu. Pěší trasy jsou lemovány stromy a oddělujícími pruhy zeleně.

Dispoziční a provozní řešení
Dvě zastřešená nástupiště vybíhající od terminálu zahrnují 1 výstupní a 3 nástupní stání automobilů, 5 stání taxi a 5 stání K+R. Nástupní hrany jsou přestřešené s přesahem cca 2 metry, který zajištuje vystupování a nastupování „suchou nohou“. Na zastřešených nástupištích. V kruhových podporách jsou umístěny zázemí pro řidiče autobusů, sklad technického a úklidového materiálu pro exteriér. V podporách jsou také integrované automaty na jídlo.

Parkování kol je umístěné ve dvou samostatných zastřešených parkovištích po bocích terminálu.

Do prosklené odjezdové haly lze vstoupit z pěti stran automatickými dveřmi. Ve středu haly je umístěn kruhový objekt s prodejem jízdenek a informacemi. Nad pokladnou je umístěn hlavní panel s odjezdy vlaků. Ve středním kruhu jsou také umístěny WC přístupné přes turnikety. Vstup do WC je řešen jako labyrint bez nutnosti sahat při odchodu na kliku.

Po stranách vstupní haly jsou umístěny sedačky, které mohou sloužit cestujícím čekajícím na autobus či taxi v teple. V prostoru vstupní haly jsou umístěny 4 automaty na jízdenky.

Odjezdová hala je umístěna na mostě nad kolejištěm. Jsou v ní integrovány 4 obchodní jednotky se společným zázemím a objekt uzavřené kavárny, která může přes den expandovat do prostoru haly. Obvodové stěny jsou celoprosklené a umožňují nerušený výhled do kolejiště.

Z odjezdové haly vedou prosklené tubusy s eskalátory a schodišti na ostrovní nástupiště. Na nástupišti pokračuje částečně uzavřený prostor zimních čekáren.

Na koncích nástupišť jsou umístěny dvě nadzemní lávky, které vedou cestující přímo do prostoru parkovišť. Lávky pomáhají požární evakuaci a evakuaci osob do 3 minut v případě nenadálých událostí na trati.

V suterénu terminálu jsou umístěny technologické prostory, zázemí zaměstnanců, dopravní kancelář a ostraha. Místnosti jsou prosvětlené oknem směřujícím z opěrné stěny do kolejiště. Dopravní kancelář má přehled o pohybu vlaků v nádraží.

Budova terminálu
Objekt budovy terminálu je navržen jako jednopodlažní částečně podsklepený trojcípého půdorysného tvaru s vnějším obrysem cca 140 x 150 m. Z hlediska stavebně-konstrukčního řešení se objekt dělí na dvě vzájemně konstrukčně nezávislé části – mostní část vedoucí přes koleje a nástupiště spojující jižní a severní stranu koridoru, a pozemní část na jižní straně.

Mostní část je konstrukčně řešena jako zastřešená lávka pro pěší šířky cca 25 m a délky cca 85 m. Mostovka je navržena jako trojpólová železobetonová monolitická předpjatá deska plného průřezu, čočkovitého tvaru pohledové spodní hrany a maximální tloušťky 1,9 m. V podélném směru bude podél hran ztužena ocelovými Vierenderovými nosníky, poskytujícím zároveň nosný rastr pro zasklení fasád a svislou nosnou konstrukci pro podepření zastřešení. Zastřešení je řešeno jako soustava příhradových vazníků čočkovitého průřezu, v jejichž tloušťce budou umístěny rozvody TZB. Ocelová konstrukce střechy vynáší podhled a zastřešení z izolačních sendvičových panelů.

Na konstrukci mostovky a jejího zastřešení navazují ocelové konstrukce opláštění eskalátorů, vždy z východní a západní strany na obou nástupištích. Spodní část opláštění bude navrženy jako ocelový rošt vynášející ocelové Vierendelovy nosníky zasklených fasád, které dále podpírají ocelové vazníky zastřešení. Konstrukce zastřešení eskalátorů bude tvarově navazovat na konstrukce zastřešení nástupišť.

Pozemní část budovy terminálu je konstrukčně řešena jako jednopodlažní částečně podsklepená. Suterén obdélníkového průřezu (včetně přístupového koridoru na západní straně) je řešen jako železobetonový monolitický s opěrnými stěnami předpokládané tloušťky 400 mm a vnitřními stěnami tloušťky 300 mm. 

Zastřešení nástupišť a přístupové lávky k nástupištím
Nástupiště jsou zastřešena přístřešky tvaru Y s půdorysnou šířkou 10,2 m. Primární nosnou konstrukcí přístřešku jsou rámy tvaru Y vetknuté do základových železobetonových patek. Na koncích nástupišť jsou umístěny dvě nadzemní lávky, které vedou cestující přímo do prostoru parkovišť. Lávky pomáhají požární evakuaci a evakuaci osob do 3 minut v případě nenadálých událostí na trati.

Parkovací dům
Objekt parkovacího domu je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený s plochou zelenou střechou o vnějším půdorysném obrysu cca 110 x 63 m. Z hlediska stavebně-konstrukčního řešení bude objekt navržen jako železobetonový monolitický skelet, s plochými stropními deskami předpokládané tloušťky 300 mm se skrytými hlavicemi překonzolovanými zužujícími se okraji. Sloupy budou železobetonové monolitické předpokládaných rozměrů 1000 x 400 mm (vnitřní oválné) a Ø600 mm (vnější kruhové). Objekt je konstrukčně rozdělen na dva dilatační celky oddělené vloženým polem na ozubech desek podél příčné středové linie objektu. Stabilitu objektu zajišťují stěny rohových a vnitřních schodišťových jader a stěny nájezdových ramp mezi jednotlivými podlažími

Cyklo-přístřešky
V rámci terminálu jsou navrženy 2 identické jednopodlažní cyklopřístřešky s plochými střechami trojúhelníkové tvaru (se zaoblenými rohy) o vnějším půdorysném obrysu cca 25 x 16. Z hlediska stavebně-konstrukčního řešení bude zastřešení navrženo jako plochá železobetonová monolitická pohledová deska podepřená na ocelových sloupcích vetknutých do desky a do základových patek. Tloušťka desky se předpokládá 250 mm s postupným zúžením od linie sloupků k okrajům na 150 mm tl. V tloušťce desky budou navrženy skryté trámy pro přenos smyku a zabránění protlačení. Profily ocelových sloupků se předpokládají z trubek Ø193,7 mm.

Technické údaje:

Plocha terminálu interiér 2 748 m2
Plocha terminálu eskalátorové tubusy 692 m2
Čekárny nástupišť  680 m2
Celkem interiérové (vytápěné – temperované) plochy   4 184 m2
Plocha terminálu zastřešení (3 cípé křídlo) 6 152 m2
Plocha zastřešení nástupišť vč. schodiště na lávky a eskalátorů, 
včetně eskalátorů do hlavního terminálu 

9 247m2
Plocha lávek    710 m2
Plocha silničního mostu 1 350 m2
Plocha parkovacího domu  6 615 m2
Zpevněné plochy exteriérových stání  801 048 m2
Zpevněné plochy K+R a taxi  501 m2
Počet parkovacích míst exteriér běžná místa  2 113 stání
Počet parkovacích míst parkovací dům 956 stání
Celkem parkovacích stání   3 069 stání
Počet parkovacích míst K+R, TAXI  38
Počet parkovacích míst pro kola  220
Z toho zamykací boxy 80

                                                                                    

Autoři a zpracovatelé
MP + ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.

HIP  Ing. arch. Miroslav Rous   METROPROJEKT Praha a.s.
Architekt Ing. arch. Jiří Opočenský  ov architekti s.r.o.
  Ing. arch. Štěpán Valouch  ov architekti s.r.o.
  Ing. arch. Ondřej Králík  ov architekti s.r.o.
  Ing. arch. Michaela Křižáková    ov architekti s.r.o.
  Ing. arch. Viktor žák ov architekti s.r.o.
Stavební řešení Ing. Martin Kloud  METROPROJEKT Praha a.s.
Statika Jan Tomšů, MSc CEng  Agile s.r.o.
PBŘ Ing. Jan Musil AMPeng s.r.o.
Obvodový plášť   Ing. Jan Mašek Albetmetal s.r.o.
Rozvody tepla a chladu      Ing. Jakub Huml METROPROJEKT Praha a.s.
VZT Ing. Tomáš Padevět  METROPROJEKT Praha a.s.
ZTI Ing. Martina Nýčová  METROPROJEKT Praha a.s.
Silnoproudé rozvody  Ing. Jan Kahuda  METROPROJEKT Praha a.s.
  Radek Procházka  ELSOX s.r.o.
Slaboproudé rozvody Ing. Jan Kahuda  METROPROJEKT Praha a.s.
  Ing. Radan Houser RH elektroprojekt s.r.o.
Vizualizace ov architekti s.r.o.  
  Doušek Záborský s.r.o.