Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Charakteristika

Projektová dokumentace stavby řeší primárně opravu hydroizolačního systému a výměnu podstatné části konstrukce vnějšího stropu. Stavba je situována v dopravně zatížené lokalitě hlavního města, s požadavky na co nejmenší omezení provozu povrchové dopravy, provozu stanice i celé linky metra C. Rozsah stavby je patrný z grafické přílohy ve fotogalerii P01 – koordinační situace. Omezujícími časovými a prostorovými vlivy pro řešení stavby jsou závěry z koordinací s připravovanými, nebo již realizovanými, stavbami cizích investorů v lokalitě stanice Florenc C. Stavba je rovněž koordinována s dalšími připravovanými stavbami Dopravního podniku v této stanici. Základní vazbou je koordinace rozsahu etapových záborů v interiéru stanice a na povrchu tak, aby byla zaručena potřebná funkčnost dopravních a přístupových tras v okolí stavby, včetně vlastní stanic Florenc C.

Důvody pro iniciaci tohoto projektu souvisejí především s dobou realizace stanice Florenc, která byla uvedena do provozu v roce 1974 a událostmi, které ji během provozu postihly. Konstrukce stanice Florenc byla v roce 2002 vystavena zaplavení, při kterém pravděpodobně došlo k lokálním porušením hydroizolačního systému stropu stanice. Vlastní hydroizolace, kterou tvoří několik vrstev asfaltového pásu, byla v době zaplavení stanice funkční téměř 30 roků. Snížená životnost souvrství a extrémní zatížení při zaplavení se v následujících letech projevilo zvýšeným zatékáním do interiéru stanice. Konstrukce předepjatého prefabrikovaného stropu (lokálně monolitického předpjatého stropu) tak byla, po masivním zaplavení v roce 2002, následně lokálně ovlivňována průsaky. Opravy zatékání pomocí injektáží nebyly příliš účinné. Z tohoto důvodu provozovatel stavby rozhodl o prověření možnosti komplexní opravy hydroizolačního souvrství stropní konstrukce a výměně stropních prvků, které by mohly vykazovat riziko snížení statické únosnosti. Rozsah maximálních úprav stropní konstrukce je patrný z přílohy fotogalerii P04, která zobrazuje podélný řez stanicí.

Projektové řešení stavby je z důvodu poměrně složitých časových a prostorových vazeb členěno do tří základních etap, které jsou dále členěny na podetapy a následně jednotlivé kroky rozebrání stropní konstrukce. Tento systém umožnil popsat prostorové a časové nároky celé stavby a zároveň upravit možné postupy a časové priority při realizaci jednotlivých etap stavby, plynoucích ze závěrů koordinací se souběžně připravovanými stavbami jiných investorů. Prostorová omezení stavby nastiňuje příloha fotogalerii P05 zobrazující v příčném řezu stanicí projektové řešení konstrukce provizorního přemostění inženýrských sítí přes jámu, pojízdnou halu pro zastřešení odkryté části stropu a přilehlý objekt Florenc Gate, který je momentálně ve výstavbě.

Hlavní prioritou projektu je bezpečnost cestující veřejnosti. Projekt proto uvažuje úplné vyloučení provozu metra ve stanici v době manipulace se stropními prvky. Z tohoto důvodu jsou navrženy dvoudenní výluky stanice z provozu, určené pro manipulaci s prvky stropní konstrukce, jednoznačně časově definované harmonogramem stavby. Z důvodu minimalizace omezení dopravy jsou tyto výluky směřovány na vhodné víkendy, kdy dopravní zatížení trasy metra nedosahuje hodnot obvyklých v pracovní dny.

Jedním z důležitých částí projektu je i návrh možných dopravních cest, které by umožnily dálkový a následně lokální transport nadrozměrných stropních prvků do dopravně velmi vytížené a prostorově omezené lokality stanice Florenc. V souvislosti s tím byla prověřována silniční, vodní i železniční varianta. V současnosti se jako výsledek těchto prověření připravuje možnost přepravy stropních nosníků po železnici. V rámci realizace byla uplatněna silniční doprava.

Jako bonus celé rekonstrukce stropu připravil investor doplnění dvojice eskalátorů do výstupu z podchodu stanice ve směru k autobusovému nádraží Florenc, které zlepší komfort při dopravě na toto mezinárodně využívané autobusové nádraží. Návrh s umístěním dvojice eskalátorů do výstupu k autobusovému nádraží je zobrazen na příloze fotogalerii P06.

V rámci stavby bude provedeno odborné restaurování uměleckého díla Bitva o Sokolovo autorů Saura Ballardiniho a Oldřicha Oplta, umístěného v podchodu stanice. Pohled na stávající stav mozaiky je zobrazen na příloze fotogalerii P00.

Stavba byla zahájena na jaře 2022 a po uplynutí dvou roků od zahájení realizace lze konstatovat, že základní harmonogram je dodržován. Výměna nosníků a realizace nového hydroizolačního souvrství stanice v prostoru etapy 1 (nad opěrnou stěnou) je dokončena. V úrovni pod opěrnou stěnou je provedena výměna stropní konstrukce a nové hydroizolační souvrství v rozsahu etap 2a a 2b. V současné době probíhají práce spojené s demolicí první části monolitické železobetonové předpjaté stropní konstrukce situované pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Z tohoto důvodu bylo nutné zrealizovat rozsáhlé pomocné konstrukce pro přemostění inženýrských sítí v ulici Křižíkova, na které jsou provizorně přeloženy zejména sítě, které byly z důvodu malého nadloží nad stropní deskou vedeny v demolované konstrukci stropu. Jedná se o rozvody plynu, vodu a přeložku slaboproudého a silnoproudého kabelovodu.

Představu o podobě stavby ilustruje přiložená fotodokumentace stavby.