Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích

Charakteristika

Systémem design & build byla realizována jedna z nejvýznamnějších staveb v oblasti rozvoje tramvajové dopravy v Brně. Tato tramvajová trať zajišťuje komfortní a kapacitní spojení k Univerzitnímu kampusu Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnici Brno, obchodnímu centru Campus square či Moravskému zemskému archivu a nahradila spojení trolejbusovými a autobusovými linkami. Zkapacitnění dopravy navíc pomáhá k dalšímu rozvoji tohoto území, chystá se například výstavba studentských ubytovacích kapacit a plánuje se výstavba sportovního stadiónu.

V neposlední řadě přináší konkrétně tato stavba tramvajové tratě nejen zlepšení dopravní obslužnosti, ale i vyšší estetickou hodnotu území. Zejména zahloubená zastávka Západní brána je svoji odvážnou, ale čistou architekturou vyhledávaným pozitivním příkladem pro podobné stavby.

Zvyšující se kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících trolejbusových a autobusových linek jak z důvodu kapacitní propustnosti komunikací, tak i z hlediska dopadů na životní prostředí, z těchto důvodů byla tramvajová trať prodloužena.

Nová TT                                   915 m

Úprava stávající TT                   454 m

Zastávky:                                 2 nové + 1 posunutá

(1 podzemní, 1 nadzemní)

Délka nástupišť                        65 m

Typ                                          boční a ostrovní

Délka tunelu                             650 m

Hloubka tunelu                         6–11 m

Doba výstavby                         41 měsíců

Jízdní doba:                             Osová – Nemocnice Bohunice   2,5 min

Novostavba tramvajové trati s délkou 915 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě tramvajové zastávky Osová v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová tramvajová trať je vedena v hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, kříží ulice Labská a Jihlavská s ukončením úvratí v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno. Součástí stavby je také vyvolaná úprava stávající tramvajové trati v délce 454 m. Na trati jsou dvě nové zastávky „Západní brána“ a „Nemocnice Bohunice“. Stávající zastávka Osová byla posunuta blíže k centru Brna.
Tramvajová trať je v celé délce navržena samostatně od ostatní dopravy a veškerá křížení s místními komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou navrhována mimoúrovňově. Součástí stavby byly vyvolané úpravy místních komunikací, doplnění pěších vazeb a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.