RTT Podolské nábřeží

Charakteristika

Cílem projektu byla úprava trolejového vedení v ulici Rašínovo nábřeží - Podolské nábřeží – Modřanská v úseku od křižovatky Libušina – Rašínovo nábřeží za křižovatku Modřanská - Branická (v prostoru tramvajové zastávky Přístaviště) v rámci akce RTT Podolské nábřeží. Úpravy nebyly prováděny v prostoru Vyšehradského tunelu, kde již rekonstrukce proběhla.

Podolské nábřeží je významnou pobřežní komunikací, se silnou kolejovou i nekolejovou dopravou, spojující především Braník a Modřany s centrem Prahy. Za Vyšehradským tunelem směrem z centra se tato komunikace rozšiřuje na čtyřpruhou se středovým vedením tramvajového tělesa. Před tramvajovou zastávkou Přístaviště přechází tramvajová trať přes vozovku ulice Modřanské ve směru z centra na samostatné těleso ležící mezi komunikací a Vltavou.
Tramvajová trať byla rekonstruovaná ve dvou částech. První zahrnovala úsek od křižovatky Rašínovo nábřeží - Vnislavova, kde se napojovala na trať opravenou již v roce 2004, až po Vyšehradský tunel. Druhá část rekonstrukce probíhala v úseku od tohoto tunelu až do prostoru tramvajových zastávek „Přístaviště“. Samotný Vyšehradský tunel, kde oprava proběhla již v roce 2008, byl ponechán v původním stavu.
Délka rekonstruovaného úseku ve směru od centra byla před tunelem 225 metrů a za tunelem 2700 metrů. V místech u vjezdu a výjezdu do tramvajových obratišť „Podolská vodárna“ a „Dvorce“ byly provedeny pouze výměny kolejových konstrukcí v tramvajovém tělese včetně výhybek, samotné kolejiště v obratištích bylo též ponecháno ve stávajícím stavu.
Stávající konstrukce tramvajové trati byla v celém úseku vyjma kolejových křížení na velkoplošných panelech. V kolejových konstrukcích byly kolejnice upevněny na příčných pražcích se zákrytem z velké kamenné dlažby. V rámci této akce se velkoplošné BKV panely nahradily v úseku od Výtoně až ke křižovatce s ulicí Podolská konstrukcí na betonové desce s upevněním kolejnic systémem W-tram a s živičným krytem. Od této křižovatky až do tramvajové zastávky „Přístaviště“ byly místo panelů osazeny příčné železobetonové pražce s výjimkou kolejových křížení, kde byly použity pražce dřevěné.
Kolejový svršek je na samotném tramvajovém tělese otevřený. V úsecích s otevřeným kolejovým ložem byly použity širokopatní kolejnice S49. Na přejezdech byly kolejnice opatřeny přídatným profilem tvořícím žlábek pro tramvajové kolo. V kolejových konstrukcích, obloucích o menším poloměru a v úseku na betonové desce se systémem W-tram byly použity žlábkové stojinové kolejnice NT1. Příčné přejezdy přes tramvajové těleso mají živičný kryt.
Součástí akce byla rekonstrukce tramvajových zastávek „Podolská vodárna“, „Kublov“ a „Dvorce“. Na zastávce „Přístaviště“ bylo rekonstruováno pouze nástupiště z centra. Tramvajové zastávky byly rozšířeny a osazeny ochranným zábradlím. Pro zvýšení cestovního komfortu byla zvýšena nástupní hrana a zřízeny bezbariérové přístupy opatřené prvky pro nevidomé a slabozraké. Nástupiště byla osazena zastávkovými označníky vybavenými informačním systémem, který cestujícím sděluje čas příjezdu další tramvajové soupravy. Povrch tramvajových zastávek je živičný, pouze na nástupišti „Přístaviště“ byly použity konzolové desky, jež se používají na nástupištích u železničních staveb (typ Sudop). Vzniklo tak nové nástupiště s výškou nástupní hrany 24 cm s protiskluzovou úpravou, Varovný žlutý pás je umístěn ve vzdálenosti 80 cm od hrany.
V rámci této rekonstrukce byly také vyměněny čtyři kombinované sloupy veřejného osvětlení a trolejového vedení, které byly již v havarijním stavu. Na tyto nové stožáry byla opět osazena nástavba se svítidly veřejného osvětlení, takže zůstal původní design. Současně byla provedena výměna elektrického ohřívání výhybek. Výměny, které byly dosud bez ohřevu, byly tímto systémem dovybaveny.
Kompletní rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží po dokončení výrazně zvýšila bezpečnost a komfort provozu v tomto prostoru. Došlo ke zlepšení geometrických parametrů kolejí,což umožňuje pohodlnější a bezpečnější jízdu. Díky použití tlumicích pryžových prvků v částech s uzavřeným kolejovým svrškem (s živičným povrchem) se podařilo výrazně snížit hluk z provozu tramvajových vozidel. Komfort cestujících byl zvýšen úpravou tramvajových zastávek doplněných o bezbariérové přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a především zvýšením nástupní hrany.

Realizace této stavby probíhala za úplné výluky tramvajového provozu. Tramvajové soupravy byly plně nahrazeny autobusovou náhradní dopravou pendlující mezi sídlištěm Modřany a Výtoní, kde se v ulici Svobodova realizoval přestup na tramvajové spoje.