RTT Střešovická - Na Petřinách (Patočkova - obratiště Sídliště Petřiny)

Charakteristika

Stavba řešící obnovu dožilé konstrukce měla původně probíhat samostatně, nezávisle na úseku kde byla nutná přestavby trati v souvislosti se zavedením metra do této oblasti. Především na základě postupu výstavby bylo rozhodnuto, že tramvajová trať se bude realizovat v celku, přičemž jednotlivé stavební objekty byly z akce metra odděleny a přiřazeny k akci RTT Střešovická – Na Petřinách.

Výstavba trvala 3 měsíce a probíhala od srpna do konce října 2015. Realizace stavby byla náročná, jelikož podél tramvajového tělesa ve Střešovické je na každé straně pouze jeden jízdní pruh a během stavby nebylo možné pro potřeby stavby jízdní pruh zrušit. V ulici Na Petřinách je komunikace širší, nicméně pro potřebu stavby bylo nutné vymístit stávající parkovací stání.

Rekonstruováno bylo 3400 m dvoukolejné trati včetně úpravy geometrie tramvajové smyčky na koncovém obratišti. Stávající konstrukce na velkoplošných panelech byla nahrazena klasickou konstrukcí na příčných betonových pražcích uložených ve štěrku s železniční širokopatní hlavovou kolejnicí 49E1 vyjma zastávek Vojenská nemocnice a Petřiny, kde bylo uvažováno s pojížděním tramvajového tělesa autobusovou dopravou. V prostoru těchto zastávek byla tramvajový trať zřízena na betonové desce s upevňovacím systémem W-tram. Tramvajové těleso v prostoru zastávek, přejezdů, přechodů a míst pro přecházení bylo zřízeno s asfaltovým krytem. V těchto místech byl na kolejnici namontován přídavný profil, který tvoří v zakrytém svršku žlábek. Zbylá část samotného tramvajového tělesa byla zřízena se zatravněním.

U všech zastávek došlo ke zvednutí nástupní hrany pro zlepšení nástupu do tramvajového vozu, byly zřízeny bezbariérové přístupy a byla rozšířena nástupiště na maximální možnou šířku. Tam, kde to bylo možné, byl osazen přístřešek pro cestující. Jednotlivé zastávky byly zkráceny na délku jedné soupravy vyjma zastávek kombinovaných s autobusovou dopravou, kde byla zachována délka pro dvě soupravy. Poloha všech zastávek byla mírně upravena v návaznosti na stávající pěší trasy.

Prostor u stanice metra Petřiny prošel zásadní změnou. Kromě tramvajové zastávky, která byla přisunuta blíže k vestibulu, byly zlepšeny i přestupní vazby mezi tramvají a autobusem, které se odehrávají ve společné zastávce u jedné nástupní hrany a metrem, jehož vestibul navazuje na přechod přes vozovku, který je zvednutý do úrovně chodníku. Zřízením zvýšených přechodů přes vozovku byla přirozeně snížena rychlost projíždějících automobilů. Pro zvýšení bezpečnosti byl tento přechod nasvětlen. U zastávky byl rovněž zřízen záliv pro čtyři parkovací stání pro vozidla Taxi a pro krátkodobé zastavení K+R.

U tramvajového obratiště došlo k úpravě geometrie koleje, která vycházela z umístění tramvajových zastávek. V průběhu přípravy bylo prověřeno několik možných variant, ať již zřízení zastávek před smyčkou, či různé prohození nástupních a výstupních zastávek. Nakonec bylo rozhodnuto o zřízení dvou výstupních nástupišť a jednom nástupním nástupišti.